Wszczęcia postępowania w sprawie zmiany treści licencji, wydanej w 2003 r. na wykonywanie przewozu osób taksówką, domagał się taksówkarz. Licencja była ważna na 15 lat, do 20 lipca 2018 r. Rok wcześniej, w czerwcu 2017 r., taksówkarz złożył jednak do prezydenta Łodzi wniosek o przedłużenie terminu ważności licencji do 20 lipca 2025 r. Ale ponieważ nie przedstawił zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potwierdzającego znajomość topografii miasta oraz przepisów miejscowego prawa, zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, spotkała go odmowa. Decyzja stała się ostateczna.

Czytaj także: NSA: taksówkarz nie może kursować po innym mieście

Stan faktyczny bez zmian

W styczniu 2018 r., gdy zbliżał się termin upływu ważności licencji, taksówkarz powtórnie wystąpił o przedłużenie terminu jej ważności do 20 lipca 2025 r. Tym razem prezydent miasta w ogóle odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego, gdyż sprawa była już rozpatrywana i zakończyła się odmową z powodu nie przedstawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Taksówkarz przedstawił wprawdzie kserokopię zaświadczenia z 1978 r. o odbyciu egzaminu z topografii miasta, regulaminu przewozów i przepisów porządkowych. Nie można go było jednak uznać za tożsamy z wymaganym obecnie zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy postanowienie prezydenta miasta o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie terminu ważności licencji. Zaświadczenie z 1978 r. jest dokumentem, wydanym na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Nie może zatem być zaświadczeniem, o którym mówi obowiązująca aktualnie ustawa o transporcie drogowym, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Konsekwencją nieprzedstawienia prawidłowego zaświadczenia było postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania Nie zmienił się bowiem stan faktyczny – co przesądziło o odmownej decyzji – stwierdziło SKO.

Dopóki nie dojdzie do zmiany stanu faktycznego, czyli do przedstawienia zaświadczenia o treści, wymaganej przez obecne przepisy ustawy o transporcie drogowym, wszczynanie kolejnego postępowania administracyjnego byłoby bezprzedmiotowe – orzekło SKO.

Był jednak również inny powód odmowy: to, że decyzja odmawiająca przedłużenia terminu ważności licencji, stała się ostateczna. Ponowne rozstrzygnięcie sprawy, załatwionej wcześniej przez organ administracji ostateczną decyzją, byłoby możliwe tylko po jej uchyleniu, a to nie nastąpiło – orzekło Kolegium.

Taksówkarz złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Twierdził, że postanowienia prezydenta miasta i SKO naruszają przepisy ustawy o transporcie drogowym. Kiedy w 2017 r., i następnie w styczniu 2018 r. składał wnioski o przedłużenie terminu ważności licencji, miał ukończone szkolenie i zdany egzamin, i takie też zaświadczenie złożył w Urzędzie Miasta w 1978 r. Do przedłużenia ważności licencji nie musi więc odbywać nowego szkolenia i zdawać egzaminu.

Uzasadniona odmowa

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

WSA skoncentrował się na innym wątku, i na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Chodzi o rozstrzygnięcie, czy prawidłowo organy administracyjne obu instancji uznały, że skoro istnieje decyzja odmawiająca przedłużenia okresu ważności licencji, wszczynanie nowego postępowania w tej sprawie było bezprzedmiotowe – wyjaśnił WSA.

Zdaniem sądu, organy administracyjne mają rację. Przepisy k.p.a. określają dwie różne przesłanki odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego. Pierwsza to wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną, druga to zaistnienie innych, uzasadnionych przyczyn. K.p.a. ich nie konkretyzuje, ale należy rozumieć przez nie sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania. Dotyczy to m.in. żądania, wniesionego w sprawie już rozstrzygniętej ostateczną decyzją – stwierdził sąd.

Obowiązkiem organu jest wtedy odmowa wszczęcia postępowania. Warunkiem jest jednak stwierdzenie tożsamości sprawy, zakończonej wydaniem ostatecznej decyzji z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w tej właśnie sprawie. Ta tożsamość będzie istniała wówczas, gdy sprawa dotyczy tego samego podmiotu, i tego samego stanu prawnego, przy niezmienionym stanie faktycznym. Tak właśnie było w tej sprawie. Trafnie zatem przyjęto, że dopóki w obrocie prawnym funkcjonuje ostateczna decyzja, rozstrzygająca merytorycznie sprawę przedłużenia ważności licencji, kolejne postępowanie, dotyczące tego samego podmiotu, byłoby niedopuszczalne – orzekł WSA, oddalając skargę. ©?

Sygnatura akt: III SA/Łd 577/18