Pewna kobieta zwróciła się do burmistrza Sianowa (woj. zachodniopomorskie) o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sianowie z 1981 r. Kwestionowana uchwała dotyczyła zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych.

W związku z tym, iż Rada Miasta pozostawiła wezwanie mieszkanki bez rozpoznania, kobieta zaskarżyła uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Pełnomocnik Sianowa wyjaśnił, iż rada miasta pozostawiła bez rozpoznania wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą z 1981 r., ponieważ w 1981 r. nie istniała Rada Miasta w Sianowie, a wskazany akt prawny nie jest aktem prawa miejscowego pochodzącym od organów Gminy Sianów. Dlatego też nie może być kwestionowana w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Na poparcie swojego stanowiska przywołał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 1995 r. (sygn. SA/Wr 2572/95).

Opinię pełnomocnika podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt II SA/Sz 40/15), który postanowił odrzucić skargę.

W uzasadnieniu stwierdzono, iż bezwzględnym wymogiem ustawowym objęcia uchwał zakresem kognicji sądu administracyjnego i jest, by zaskarżana uchwała była podjęta przez organ gminy. Tylko bowiem takie uchwały podlegać będą kontroli przez sąd administracyjny.

Jak przypomniano, art. 101 ustawy o samorządzie gminnym nie stwarza podstawy do wnoszenia do sądu administracyjnego skarg na uchwały rad narodowych, wydane w trybie przepisów ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, także wówczas, gdy uchwały te zachowały moc obowiązującą po dniu 27 maja 1990 r.

WSA w Szczecienie odwołując się do przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym, wskazał, iż uchwały rad narodowych stopnia podstawowego podjęte przed dniem 27 maja 1990 r. zachowały moc obowiązującą na obszarze gmin, jeżeli rady gmin do dnia 31 grudnia 1990 r. zamieściły je w uchwalonych wykazach aktów prawa miejscowego. - Nie oznacza to jednak samoistnie, że uchwały takie mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego. Przeczy temu bowiem zakres podmiotowy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którą należy stosować jedynie do organów gminy będących jednostkami samorządu terytorialnego, wyszczególnionych w tej ustawie – wyjaśnił sąd.