Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rozszerzono listę podmiotów, które mogą założyć żłobek lub klub dziecięcy. Dotychczas były to: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Po nowelizacji żłobki lub kluby mogą tworzyć także powiaty, województwa i instytucje publiczne (przede wszystkim dla dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach).

Wymogi dotyczące opiekunów

Do pełnienia funkcji opiekuna w żłobku lub klubie dopuszczono osoby, które uzyskały wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, pod warunkiem odbycia 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego. Wprowadzono obowiązek odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Opiekun czy wolontariusz w żłobku lub klubie może sprawować tę funkcję, jeżeli do 1 stycznia 2020 r. odbędzie szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

W nowych przepisach dodano wymóg sprawdzenia, czy osoba, która ma zostać zatrudniona w żłobku bądź klubie, nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Osoby te przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają zaświadczenie o niekaralności. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, opiekun, pielęgniarka, położna, wolontariusz czy inna osoba zatrudniona do wykonywania pracy bądź świadczenia usług w żłobku lub klubie muszą do 31 marca 2018 r. przedstawić zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 2 stycznia 2018 r.

Zasady prowadzenia

Dotychczas w klubie dziecięcym dzieci mogły przebywać do 5 godzin dziennie. Nowe przepisy zrównały żłobki i kluby pod względem długości pracy (zasadniczo do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka). W odniesieniu do klubu obowiązuje ograniczenie liczby dzieci (maksymalnie 30), przy czym dzieci te muszą mieć ukończony 1. rok życia. W żłobku lub klubie może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do tej instytucji. Do kompetencji rady należy m.in. wizytacja – przez przedstawicieli rady – pomieszczeń żłobka lub klubu i w razie dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora żłobka bądź osoby kierującej pracą klubu, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości – do wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dotychczas żłobek musiał mieć co najmniej dwa pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci, z czego jedno pomieszczenie musiało być przystosowane do odpoczynku dzieci. Po zmianach, w żłobku (tak jak w klubie dziecięcym) musi być co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci. Miejsce na odpoczynek dzieci może znajdować się w tym pomieszczeniu. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci musi wynosić co najmniej 16 m2, a w przypadku większej liczby dzieci ulega zwiększeniu. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej: 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie lub 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin. Dopuszczono możliwość prowadzenia żłobka lub klubu w jednym budynku z przedszkolami, także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.

Po zmianach, spełnienie wymagań przeciwpożarowych – w odniesieniu do żłobków i klubów – potwierdza się decyzją komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast spełnienie warunków sanitarnych potwierdza się odmiennie, w zależności od rodzaju instytucji. W przypadku żłobków potrzebna jest pozytywna decyzja państwowego inspektora sanitarnego, a klubów – pozytywna opinia wójta. W nowym rozporządzeniu (patrz podstawa prawna) określono m.in. zmienione wymagania w zakresie wyposażenia w gaśnice, elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego oraz dróg ewakuacyjnych. W przepisach przejściowych umożliwiono jednak dostosowanie żłobków i klubów do wymagań w tym zakresie do 1 stycznia 2019 r.

podstawa prawna: art. 12, art. 33 ust. 1 i 3, art. 41 pkt 1 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (DzU z 2017 r. poz. 1428)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379)