Infolinia interwencyjna

22 34 74 700 – pod tym numerem telefonu od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 rodzice mogą zgłosić potrzebę interwencji w konkretnej szkole, która – ich zdaniem – jest nieprzygotowana na przyjęcie sześciolatków.

Mogą skorzystać również z FORMULARZA kontaktowego na stronie internetowej www.6latki.men.gov.pl, jeśli chcą zgłosić problem.

Zgłoszenie trafi do odpowiedniego kuratorium oświaty, którego pracownicy sprawdzą je lub przekażą interwencję innym instytucjom (organom prowadzącym szkoły, Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i stacjom sanitarno-epidemiologicznym).

Mapa szkół

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej jest dostępna MAPA SZKÓŁ. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o szkole, m.in. o liczbie uczniów i oddziałów klasy pierwszej, liczbie zatrudnionych w szkole nauczycieli, posiadanym przez szkołę wyposażeniu, funkcjonowaniu świetlicy, czy też możliwości korzystania ze stołówki szkolnej. Najważniejszym elementem mapy są jednak, opublikowane przy każdej z monitorowanych szkół, wyniki ankiet adresowanych do: dyrektorów, rad rodziców oraz wizytatorów kuratoriów oświaty oceniające poziom przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6 – letnich.

Więcej informacji na portalu 6latki.men.gov.pl.

Rodzicu, zanim Twoje dziecko pójdzie do szkoły, pamiętaj:

- Możliwe jest odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- Rodzice sześciolatków już po rozpoczęciu roku szkolnego (do końca grudnia) mogą odroczyć obowiązek szkolny i przenieść dziecko do przedszkola – potrzebna będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

- Na wniosek rodzica, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej ze względu na jego poziom rozwoju i osiągnięć w danym roku szkolnym lub stan zdrowia. Wniosek musi zaopiniować wychowawca oddziału.

- Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.

- Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek w dowolnym momencie roku szkolnego.

- Rodzice będą musieli być informowani o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, opracowujących indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

- Szkoły nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego.

- Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mogą współpracować z nauczycielem w tym zakresie.

- Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.

- Rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich.

- Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).

- Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.

- Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek.

- Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.