Shieu Fuh-sheng: Tajwan współpracuje ze światem na rzecz przyszłości z zerową emisją netto

Zmiany klimatyczne wywierają wpływ na świat w niespotykanym dotychczas tempie. Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze stale rośnie, a średnie temperatury na świecie osiągnęły rekordowy poziom. Ale nie jest jeszcze za późno. Jeśli zaczniemy działać od razu, nadal możemy zapewnić przyjazną dla życia i zrównoważoną przyszłość - pisze minister środowiska Tajwanu Shieu Fuh-sheng.

Publikacja: 28.11.2023 19:51

Shieu Fuh-sheng: Tajwan współpracuje ze światem na rzecz przyszłości z zerową emisją netto

Foto: materiały prasowe

Tajwan współpracuje ze społecznością międzynarodową na rzecz wspólnego celu, jakim jest zerowa emisja netto. Poszukuje możliwości wykorzystania swoich mocnych stron z wykorzystaniem zielonych i innych ekologicznych technologii. W obliczu zagrożenia zmianami klimatycznymi i wyzwania związanego z restrukturyzacją łańcucha dostaw Tajwan jest niezawodnym, bezpiecznym i godnym zaufania partnerem.

W lutym bieżącego roku Prezydent Tsai Ing-wen ogłosiła uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, regulującej cel zerowej emisji netto do 2050 roku. Przekładając cel zerowej emisji netto z deklaracji politycznej na wymóg prawny, Tajwan pokazał swoją determinację w ograniczaniu emisji. Rząd przyjął mechanizm ustalania cen emisji dwutlenku węgla i stworzył zachęty finansowe ukierunkowujące przedsiębiorstwa na działania w celu osiągnięcia zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju. W 2022 r. Tajwan opublikował dokument „Droga do zerowej emisji netto w 2050 r.” i ogłosił 12 kluczowych strategii przejścia na zerową emisję netto. Opierając się na dwutorowych podstawach zarządzania, czyli badaniach i rozwoju technologii oraz prawodawstwie klimatycznym, Tajwan przyspieszył transformację energetyczną, przemysłową, społeczną i związaną ze stylem życia. Pierwsza faza (na lata 2023–2026) programu naukowo-technologicznego na rzecz zerowej emisji netto koncentruje się na pięciu głównych obszarach rozwoju – zrównoważonych i przyszłościowych źródłach energii, niskoemisyjności i redukcji emisji dwutlenku węgla, ujemnej emisji dwutlenku węgla, gospodarce o obiegu zamkniętym, a także nauk humanistycznych i społecznych. Program będzie promował badania, rozwój i zastosowanie technologii zerowej emisji netto.

Tajwan osiągnął znakomite wyniki w transformacji energetycznej. W ciągu ostatnich 10 lat energochłonność poprawiała się średniorocznie o 2,9 procent. Według raportu z 2022 r. opublikowanego przez Amerykańską Radę ds. Gospodarki Efektywnej Energetycznie (American Council for an Energy-Efficient Economy) efektywność energetyczna Tajwanu wzrosła i uplasowała się na ósmym miejscu na świecie, ustępując jedynie Japonii biorąc pod uwagę region Azji. W ciągu ostatnich pięciu lat moc zainstalowana energii odnawialnej na Tajwanie rosła średnio o 21,9 procent rocznie. Średnia światowa wynosi 9,1 procent. Tajwan wyprzedził swoich azjatyckich sąsiadów, w tym Republikę Korei, Chiny i Japonię. W 2023 r. łączna moc instalacji wiatrowych i słonecznych na Tajwanie osiągnęła około 13,9 gigawatów, co stanowi siedmiokrotny wzrost w porównaniu do 2016 r. W całym kraju zainstalowano łącznie 264 morskie turbiny wiatrowe. Oczekuje się, że energia odnawialna będzie w tym roku stanowić 10 procent całej energii elektrycznej wytwarzanej na Tajwanie. W celu zapewnienia stabilnych dostaw energii oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych, rząd będzie w dalszym ciągu maksymalizować rozwój zielonej energii i energii przyszłości, a także kontynuować działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dzięki tym wysiłkom oraz dodatkowym środkom, takim jak rozwój zróżnicowanego magazynowania energii i wzmacnianie odporności sieci elektroenergetycznej, Tajwan systematycznie przeprowadza transformację energetyczną.

W miarę jak coraz więcej krajów zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji netto, Tajwan przeprowadził reformy strukturalne, aby skonsolidować swoje organy ds. ochrony środowiska i wzmocnić potencjał administracyjny. W sierpniu tego roku Administracja Ochrony Środowiska została zrestrukturyzowana i przekształcona w Ministerstwo Środowiska (MOENV). Nowo powołana Administracja ds. Zmian Klimatu koordynuje działania dostosowawcze w związku ze zmianą klimatu i redukcją gazów cieplarnianych. Wyniki badań naukowych dotyczące zmian klimatycznych i wdrażania działań adaptacyjnych zostały opublikowane w raporcie Adaptation Communication. Tajwan powołał również interdyscyplinarny zespół w celu opracowania planu działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu. Inicjatywa promuje rozwiązania oparte na środowisku naturalnym i wzmacnia pozycję grup szczególnie wrażliwych. Wysiłki te mają na celu zwiększenie ogólnej zdolności Tajwanu do reagowania na zmiany klimatu, ochrony bezpieczeństwa publicznego i promowania zrównoważonego rozwoju w kraju.

Ponad 70 procent tajwańskich zasobów pochodzi z importu. Jednak w 2022 r. wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych osiągnął 59,5 procent, a wskaźnik ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych wzrósł do 86,5 procent. Dzięki nowo utworzonej Administracji ds. Zarządzania Zasobami w ramach Ministerstwa ds. Energii dotychczasowa koncentracja na kontroli zanieczyszczeń została przesunięta na rozwój ogólnego obiegu zasobów, poprawę efektywności zarządzania środowiskiem, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i wprowadzenie koncepcji zerowej ilości odpadów. Opierając się na istniejących solidnych podstawach, Tajwan sformułował trzy strategie obiegu — wykorzystania ekologicznych projektów w celu redukcji ilości odpadów u źródła, recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów oraz równoważenia wydajności przetwarzania odpadów i zarządzania nimi. Sprawnie działająca sieć o obiegu zamkniętym zostanie utworzona w koordynacji z sektorami wyższego, średniego i niższego szczebla łańcucha dostaw. Tajwan pracuje także nad innowacyjnymi technologiami i systemami wspierającymi obieg zasobów i działaniami przyspieszającymi postęp w kierunku zerowej ilości odpadów i zerowej emisji netto.

Tajwan jest gospodarką zorientowaną na eksport. Na jego działalność biznesową w znacznym stopniu wpływają warunki i regulacje międzynarodowe. Biorąc pod uwagę światowe tendencje związane z mechanizmami dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgła i wymogów dotyczących zielonego łańcucha dostaw, rząd powołał międzyresortowy mechanizm koordynacji działań w celu wsparcia przedsiębiorstw w zrozumieniu i redukcji zawartości dwutlenku węgla w ich produktach oraz promocji systemu ustalania cen jego emisji. Tajwański Plan Finansowania Zielonych Inwestycji wspiera transformację przemysłu na gospodarkę niskoemisyjną kierując inwestycje kapitałowe do przedsiębiorstw ekologicznych lub zrównoważonych; poprawiając ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny przez tajwańskie przedsiębiorstwa; i wzmacniając ich zrównoważony rozwój. Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX), powołany w sierpniu br., tworzy zachęty dla przedsiębiorstw do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez handel i obrót nimi na rynku. TCX promuje również rozwój badań i technologii niskoemisyjnych, kształcenie talentów w tej dziedzinie i działań na rzecz zielonej gospodarki.

Jako siła działająca na rzecz dobra na świecie Tajwan kontynuuje w sposób pragmatyczny poszukiwanie możliwości wniesienia wkładu na rzecz społeczności międzynarodowej, pomimo napotykania wielu przeszkód. Wykorzystując swoje zalety i mocne strony w rozwoju zielonych technologii, Tajwan może wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną w programach dotyczących pomocy w sytuacjach kryzysowych, zapobieganiu katastrofom, działaniach związanych ze środowiskiem, lecznictwem, zdrowiem publicznym i zieloną energią. Liczymy, że społeczeństwo Tajwanu uzyska równy dostęp do prac Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych. Mamy nadzieję, że Tajwan będzie mógł włączyć się w międzynarodowe mechanizmy współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, uczestniczyć w negocjacjach związanych z Porozumieniem paryskim i podjąć wspólne działania ze społecznością międzynarodową na rzecz wspólnego przezwyciężenia kryzysu klimatycznego. Tajwan jest istotnym elementem rozwiązania, a także niezawodnym, bezpiecznym i godnym zaufania partnerem, podczas gdy świat stawia czoła rosnącemu zagrożeniu związanemu ze zmianą klimatu i dąży do restrukturyzacji łańcuchów dostaw.

Tajwan współpracuje ze społecznością międzynarodową na rzecz wspólnego celu, jakim jest zerowa emisja netto. Poszukuje możliwości wykorzystania swoich mocnych stron z wykorzystaniem zielonych i innych ekologicznych technologii. W obliczu zagrożenia zmianami klimatycznymi i wyzwania związanego z restrukturyzacją łańcucha dostaw Tajwan jest niezawodnym, bezpiecznym i godnym zaufania partnerem.

W lutym bieżącego roku Prezydent Tsai Ing-wen ogłosiła uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu zmianom klimatu, regulującej cel zerowej emisji netto do 2050 roku. Przekładając cel zerowej emisji netto z deklaracji politycznej na wymóg prawny, Tajwan pokazał swoją determinację w ograniczaniu emisji. Rząd przyjął mechanizm ustalania cen emisji dwutlenku węgla i stworzył zachęty finansowe ukierunkowujące przedsiębiorstwa na działania w celu osiągnięcia zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju. W 2022 r. Tajwan opublikował dokument „Droga do zerowej emisji netto w 2050 r.” i ogłosił 12 kluczowych strategii przejścia na zerową emisję netto. Opierając się na dwutorowych podstawach zarządzania, czyli badaniach i rozwoju technologii oraz prawodawstwie klimatycznym, Tajwan przyspieszył transformację energetyczną, przemysłową, społeczną i związaną ze stylem życia. Pierwsza faza (na lata 2023–2026) programu naukowo-technologicznego na rzecz zerowej emisji netto koncentruje się na pięciu głównych obszarach rozwoju – zrównoważonych i przyszłościowych źródłach energii, niskoemisyjności i redukcji emisji dwutlenku węgla, ujemnej emisji dwutlenku węgla, gospodarce o obiegu zamkniętym, a także nauk humanistycznych i społecznych. Program będzie promował badania, rozwój i zastosowanie technologii zerowej emisji netto.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie polityczno - społeczne
Paweł Łepkowski: Dwa powody, dla których zamach zaszkodzi Donaldowi Trumpowi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Opinie polityczno - społeczne
Michał Szułdrzyński: Giertych, Tusk i aborcja. Dlaczego to głosowanie ma wielki wpływ na wybór prezydenta
Opinie polityczno - społeczne
Marek A. Cichocki: Zamach na Trumpa jako jeszcze jeden przykład dewastującej nienawiści
Opinie polityczno - społeczne
Roch Zygmunt: Zamach na Donalda Trumpa – już nawet nie udajemy, że widmo śmierci nas rusza
Opinie polityczno - społeczne
Daria Chibner: Dlaczego nad morzem jest drogo, czyli o kebabach, skąpych turystach i egoizmie
Opinie polityczno - społeczne
Michał Szułdrzyński: Kukiz z Ardanowskim. Mały sojusz, który może wstrząsnąć wielkimi planami Kaczyńskiego i PiS