Rozmowa z Krzysztofem Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego w budynku należącym do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W tym roku zainstalowano u nas ciepłomierze. Z rozliczenia kosztów energii cieplnej, które dostałam, wynika, że zostałam obciążona kwotą kilkuset złotych z tytułu kosztów legalizacji i kalibracji ciepłomierza. Moim zdaniem niesłusznie, gdyż urządzenia te zainstalowano w części wspólnej budynku, na klatce schodowej, a więc są one własnością TBS, a koszty eksploatacji ponosi właściciel. Z art. 6a ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wynika przecież, że to wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. Czy mam rację? Uważam, że skoro płacę co miesiąc czynsz, w którym jest już uwzględniona składka na fundusz remontowy, to z tego funduszu TBS jest zobowiązany pokrywać koszty eksploatacyjne swoich budynków i wszelkich urządzeń technicznych będących jego własnością, w tym np. ciepłomierzy. Pisma, jakie wysłałam w tej sprawie do zarządu TBS, nie przyniosły rezultatu. Chciałabym, aby przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego te sprawy zostały wyjaśnione. Przy okazji chciałabym zapytać, co oznacza i na czym polega kalibracja ciepłomierzy? (nazwisko do wiadomości redakcji)

– Budynki towarzystw budownictwa społecznego żądzą się zupełnie innymi prawami niż wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Zasadniczą ustawą regulującą wszelkie sprawy ekonomiczne jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przytoczona ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. W art. 28 ustawy zapisano w sposób jednoznaczny, że stawki czynszu za mkw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Niezależnie od tej zasady obowiązuje zapis art. 28 ust. 2, mówiący o tym, że czynsz płacony przez najemców nie może być wyższy w skali roku niż 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3. Ustawa przewiduje jeszcze oprócz konieczności wpłacenia partycypacji i czynszu możliwość zawarcia w umowie najmu obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu, oraz daje obydwu stronom możliwość w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosować odpowiednio przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy kodeksu cywilnego o najmie. Tak więc ustawodawca nie umożliwił organom statutowym TBS stosowania innych rodzajów opłat, chyba że zaliczają się one do opłat niezależnych od wynajmującego – do których zalicza się media komunalne. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co to jest kalibracja ciepłomierzy, ale myślę, że chodzi o przystosowanie ciepłomierza do dokonywania prawidłowych pomiarów.