Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 25 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.391.2018. 1.AZ) rozstrzygnął kwestię odliczenia VAT w związku z inwestycją przebudowy zatok autobusowych. Wniosek w omawianej sprawie złożyła gmina, która do realizacji zadań własnych wykorzystuje jednostki budżetowe, w tym m.in. Miejski Zarząd Dróg (MZD) oraz Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

Czytaj także: Dotacje: fiskus nie dostanie więcej VAT od unijnego wsparcia

Po centralizacji rozliczeń VAT jednostki te nie są odrębnymi podatnikami VAT. Do zadań MZD należy w szczególności realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg wraz ze związaną z tymi drogami infrastrukturą obejmującą również zatoki autobusowe. Zakupy są dokumentowane fakturami, w których jako nabywca wskazywana jest gmina, natomiast odbiorcą faktur jest MZD. Podstawowym celem realizowania inwestycji w zakresie budowy i przebudowy zatok autobusowych jest właściwe funkcjonowanie transportu zbiorowego, a jednostką korzystającą jest ZTM. Część kosztów realizowanej inwestycji dotyczy całej infrastruktury drogowej oraz przystanków (np. usługi projektowe i nadzoru projektowego).

Gmina powzięła wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do trzech grup wydatków:

- zakupów, które można przyporządkować do budowy i przebudowy zatok autobusowych,

- zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektów, których nie można przypisać do poszczególnych elementów infrastruktury, a także

- zakupów materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją projektów inwestycyjnych.

Zdaniem gminy, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących tej części inwestycji realizowanych przez MZD, których efekty będą wykorzystywane do działalności gospodarczej prowadzonej przez ZTM. Przy odliczaniu podatku naliczonego, gmina powinna uwzględnić prewspółczynnik i współczynnik obliczone dla jednostki wykorzystującej efekty inwestycji do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli ZTM. Wskazany sposób odliczenia podatku można, zdaniem gminy, zastosować do zakupionych usług budowlanych przyporządkowanych do zatok autobusowych.

Z kolei w przypadku wydatków dotyczących całych inwestycji obejmujących zakresem budowę lub rozbudowę dróg ogólnodostępnych i zatok autobusowych, zdaniem gminy nie można wskazać jednej jednostki organizacyjnej korzystającej w całości z zakupionych usług. Zakupy te służą działalności MZD i ZTM, a gmina nie jest w stanie wyodrębnić, jaka część zakupów przeznaczona będzie na potrzeby poszczególnych jednostek. Ze względu na konieczność ustalania wartości prewspółczynnika i współczynnika odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych gminy, najbardziej właściwym będzie, zdaniem wnioskodawcy, zastosowanie prewspółczynnika i współczynnika obliczonego dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Gmina uznała ponadto, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem materiałów promocyjno-informacyjnych mających na celu informowanie społeczeństwa o tym, że projekty inwestycyjne są współfinansowane z funduszy UE.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez gminę we wszystkich trzech obszarach. ?

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez dyrektora KIS w omawianej interpretacji jest moim zdaniem słuszne, choć jego uzasadnienie wynika z wykładni celowościowej, a nie z brzmienia samych przepisów. Sytuacje gdy wydatki ponosi inna jednostka budżetowa niż jednostka, która korzysta z infrastruktury nie zostały uregulowane. Przepisy określają jedynie, że w przypadku wydatków „mieszanych", tj. związanych zarówno z prowadzoną działalnością gospodarczą (opodatkowaną i zwolnioną), jak i innymi celami, należy ustalić proporcję odliczenia podatku VAT, która najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i realizowanych przez niego nabyć. Natomiast w rozporządzeniu MF z 17 grudnia 2015 r. jako najbardziej odpowiadające dla JST wskazane zostały wzory obliczenia prewspółczynnika metodą dochodową, które stosowane są dla każdej jednostki organizacyjnej odrębnie. Słuszne jest zatem przyjęcie przez dyrektora KIS interpretacji celowościowej przepisów, która pozwala zastosować prewspółczynnik ZTM do zakupów, które można bezpośrednio przyporządkować do budowy i przebudowy zatok autobusowych, gdyż ta jednostka wykorzystuje efekty inwestycji (zarówno do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, jak i do innych celów – opłaty za korzystanie z przystanków nie podlegają VAT). Wątpliwe jest natomiast zastosowanie prewspółczynnika urzędu gminy do wydatków wspólnych dotyczących całej inwestycji – wykorzystywanych zarówno przez MZD jak i ZTM. Urząd gminy w żaden sposób nie korzysta z infrastruktury w swojej działalności, więc jego prewspółczynnik nie odzwierciedla sposobu wykorzystania nabytych towarów i usług. Organy podatkowe prezentują takie stanowisko w interpretacjach dotyczących inwestycji wykorzystywanych przez różne jednostki organizacyjne gminy. Bardziej zasadne byłoby moim zdaniem uśrednienie prewspółczynników właściwych dla ZTM i MZD, gdyż taka proporcja faktycznie odnosiłaby się do sposobu wykorzystania poniesionych wydatków w działalności tych jednostek. ?