Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) 12 maja 2017 r. wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.15. 2017.1.RSZ) w przedmiocie opodatkowania VAT dopłat do cen wody otrzymywanych przez Zakład Usług Wodnych od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich (dalej: Związek). Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się Związek będący czynnym podatnikiem VAT, który dokonał centralizacji rozliczeń VAT z dniem 1 stycznia 2017 r.

W strukturze organizacyjnej Związku funkcjonuje Zakład Usług Wodnych (dalej: Zakład) zorganizowany jako zakład budżetowy. Jak wskazał Wnioskodawca, Zakład do momentu centralizacji rozliczeń był zarejestrowany jako odrębny od Związku podatnik VAT. Celem działalności Zakładu jest świadczenie usług z zakresu dostaw wody i odbioru ścieków na terenie gmin należących do Związku, a także utrzymanie i konserwacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Zakład otrzymuje od Związku dopłaty do ceny 1m3 wody i ścieków, określone w uchwale Związku w przedmiocie ustalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Do momentu centralizacji rozliczeń VAT w ramach Związku, Zakład jako odrębny podatnik VAT wykazywał w swoich deklaracjach podatek VAT należny z tytułu świadczonych usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. W konsekwencji Zakład traktował otrzymywane dopłaty jako dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę i wykazywał z tego tytułu VAT należny.

W związku z centralizacją rozliczeń VAT, Związek powziął wątpliwość co do konieczności opodatkowywania dopłat do cen wody otrzymywanych przez Zakład i w efekcie zadał pytanie czy przedmiotowe dopłaty będą w ogóle podlegały opodatkowaniu VAT.

Przedstawiając własne stanowisko wnioskodawca wskazał, że po centralizacji rozliczeń VAT dopłaty do cen wody należy traktować jako pozostające poza zakresem zastosowania ustawy o VAT. Uzasadniając swoje stanowisko Zakład powołał się na przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które dają uprawnienie Związkowi do ustalenia dopłat do jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usługi. Ponadto, Wnioskodawca zaznaczył, że po centralizacji rozliczeń, jedynym podatnikiem w zakresie świadczonych przez Zakład usług jest Związek. W konsekwencji, sprzedaż wykazywana wcześniej w deklaracjach składanych przez Zakład od momentu centralizacji jest wykazywana wyłączenie w deklaracjach składanych przez Związek. Zatem ponieważ Związek i Zakład w istocie stanowią jednego podatnika VAT, przekazywanie dopłat do cen wody należy, zdaniem wnioskodawcy, traktować jako świadczenie wewnętrzne, niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ przytoczył przepisy ustawy o VAT określające przedmiotowy i podmiotowy zakres zastosowania ustawy VAT oraz regulacje dotyczące funkcjonowania związków międzygminnych zawarte w ustawie o samorządzie gminnym. Na tle przytoczonych przepisów dyrektor KIS podkreślił, że związki międzygminne, którym zostały powierzone zadania których obowiązek wykonania ciążył na gminie, realizują te zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że na gruncie ustawy o VAT związki takie uznawane są za odrębnych od gmin podatników VAT. Uwzględniając powyższe dyrektor KIS wskazał, że w zakresie rozliczeń VAT do związków mają zastosowanie analogiczne zasady do tych jakie stosuje się wobec gmin. W konsekwencji, dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy, iż jedynym podatnikiem w przypadku usług świadczonych przez Związek i jego jednostki organizacyjne jest właśnie Związek. Organ skonkludował, iż następstwem wdrożenia scentralizowanego modelu rozliczeń jest uznanie, że wszelkie transakcje pomiędzy Związkiem a jego jednostkami organizacyjnymi, w tym przekazywanie dopłat należy traktować jako czynność pozostającą poza zakresem VAT.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie organ podatkowy w omawianej interpretacji zajął słuszne stanowisko. W związku z centralizacją rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego dopłata dokonywana przez związek międzygminny do cen pobieranych przez zakład budżetowy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie stanowi elementu podstawy opodatkowania, ponieważ nie jest dopłatą dokonywaną przez innego podatnika. Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku tylko kwota należna za wodę i odprowadzanie ścieków od mieszkańców/podmiotów. Gdyby związek dokonywał korekt przeszłych rozliczeń VAT w modelu scentralizownym (łącząc do jednej deklaracji rozliczenia swoje i zakładu), np. w celu odzyskania podatku VAT od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, wówczas również należy skorygować podatek VAT należny, który został wykazany przez zakład od otrzymanych od związku dopłat. Inna sytuacja wystąpiłaby, gdyby dotacja do świadczeń zakładu uzyskana została od zewnętrznego podmiotu, np. powiatu czy województwa. W takim przypadku od otrzymanej dopłaty związek międzygminny powinien rozliczyć podatek VAT należny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ