Jest tak wówczas, gdy dana inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak uznał [b]dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2010 r. (nr IPPP 3/443-182/10-4/MG)[/b].

Z wnioskiem o interpretację wystąpił gminny zakład usług komunalnych, który jest podatnikiem podatku VAT i prowadzi sprzedaż opodatkowaną wody oraz ścieków. Realizuje wynikającą z działalności statutowej budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja, ściśle związana ze sprzedażą opodatkowaną, jest dofinansowana w wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych netto bez podatku VAT z programu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 2013". Pozostałe koszty inwestycji będą dofinansowane dotacją celową inwestycyjną pochodzącą z budżetu gminy.

Jak podkreślał podatnik, dotacje nie są cenotwórcze: nie mają żadnego wpływu na cenę sprzedawanych usług po wykonaniu środka trwałego. Zakład jako inwestor otrzymuje i reguluje od wykonawcy faktury VAT z podatkiem naliczonym, ujmuje je w rejestrze zakupu VAT i deklaracji VAT 7.

Podatnik twierdził, że ma prawo do odliczenia VAT od wszystkich faktur wykonawcy, bo realizowana inwestycja jako środek trwały będzie służyła wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Ponadto, jak wskazał, występuje ścisły związek między sprzedażą opodatkowaną a zakupami.

Opinię tę podzielił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Powołał się przy tym nie tylko na art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F54CB1A9CC41CC81E93481C60769702B?id=172827]ustawy o VAT[/link], z ktrego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy spełnione są określone warunki. Polegają one na tym, że odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem odliczenia jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Skoro więc inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, to gminnemu zakładowi usług komunalnych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji tej inwestycji.