Pre­zes NBP od­niósł się do ­pro­ble­mów in­fla­cji i kur­su zło­te­go. Tem­po wzro­stu cen jest je­go zda­niem sta­now­czo zbyt wy­so­kie. Za­zna­czył jed­nak, że in­fla­cja w Pol­sce jest efek­tem pod­wy­żek cen to­wa­rów im­por­to­wa­nych. W od­nie­sie­niu do zło­te­go Bel­ka stwier­dził, że na­sza wa­lu­ta jest atrak­cyj­nym przed­mio­tem spe­ku­la­cji. Pra­przy­czy­ną spe­ku­la­cji jest zaś ko­niecz­ność im­por­to­wa­nia ka­pi­ta­łu przez na­szą go­spo­dar­kę.

Bel­ka oce­nił, że Pol­ska nie wej­dzie do stre­fy eu­ro do koń­ca je­go ka­den­cji na sta­no­wi­sku pre­ze­sa NBP, czy­li do po­ło­wy 2016 ro­ku.

—łuw, ob­ser­wa­tor fi­nan­so­wy