Łukasz Wilkowicz

Były poseł doradcą NBP

Wa­cław Mar­ty­niuk, by­ły po­seł So­ju­szu Le­wi­cy De­mo­kra­tycz­nej, zo­stał do­rad­cą pre­ze­sa Na­ro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go

NBP chce wiedzieć więcej o stopach WIBOR

NBP chce, żeby banki komercyjne „bardziej uważnie?podawały swoje kwotowania do fixingu” WIBOR, od którego zależy cena kredytu

Po aukcji EBC: ostrożnie z optymizmem

Druga trzyletnia operacja pożyczkowa Europejskiego Banknu Centralnego, w ramach której banki komercyjne ze strefy euro pożyczyły blisko 530 mld euro (a razem z pierwszą, z końca grudnia, kwota pożyczonych z EBC pieniędzy przekracza bilion euro) przyczyniła się do wyraźnej poprawy na rynkach.

NBP chce wiedzieć więcej o stopach WIBOR

Kilka banków dość często kwotowało (rynkowe stopy procentowe – red.) w ostatnim kwartale 2011 roku powyżej przyjmowanej później jako średnia kwotowań kilkunastu banków – powiedział Witold Koziński, wiceprezes NBP

Santander przejmuje Kredyt Bank z 34-proc. premią

Santander, właściciel Banku Zachodniego WBK, którego najnowszą twarzą jest amerykański aktor Chuck Norris, i KBC, inwestor strategiczny Kredyt Banku, który reklamują Wojciech Mann i Krzysztof Materna, porozumiały się w sprawie połączenia polskich filii

Aktywa finansowe Polaków to 1,2 bln złotych

Wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych wynosiła w końcu ub.r. 1,22 biliona złotych – podał Narodowy Bank Polski w opublikowanej po raz pierwszy analizie sytuacji gospodarstw domowych

PKO BP podnosi prognozę wzrostu PKB do 3 proc.

Dobre wyniki gospodarki w styczniu to jeden z powodów, dla których PKO BP podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2012 r. do 3,0 proc. z 2,6 proc. prognozowanych dotychczas

Według NBP?Polska ma problem z deficytem obrotów

Je­dy­nym sła­bym punk­tem pol­skiej go­spo­dar­ki jest dzi­siaj uza­leż­nie­nie od ka­pi­ta­łu za­gra­nicz­ne­go, któ­re­go wy­ra­zem jest de­fi­cyt na ra­chun­ku ob­ro­tów bie­żą­cych wy­no­szą­cy obec­nie 4,1 proc. PKB – oce­nił pre­zes NBP Ma­rek Bel­ka pod­czas spo­tka­nia z ze­spo­łem ser­wi­su Stu­dio Opi­nii

Wilkowicz: Oszczędzanie? Tak – długoterminowe

Bez żadnej przesady można powiedzieć, że od tego, jak bardzo będziemy zdeterminowani, by oszczędzać, zależy przyszłość naszej gospodarki. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w Europie

Skazani na drogie raty

Polacy przepłacają za kredyty, bo nadzór przeregulował rynek. Konieczna jest jego liberalizacja