We­dług NBP Mar­ty­niuk peł­ni no­wą funk­cję od po­cząt­ku ro­ku. Czym ma się zaj­mo­wać by­ły po­seł? – Kon­tak­ta­mi z Sej­mem i Se­na­tem. Cho­dzę na po­sie­dze­nia ko­mi­sji, zaj­mu­ję się wszyst­ki­mi pro­jek­ta­mi, któ­re w ja­ki­kol­wiek spo­sób są zwią­za­ne z NBP – od­po­wia­da sam Mar­ty­niuk.

W naj­bliższych mie­sią­cach w par­la­men­cie mo­gą się po­ja­wić ważne pro­jek­ty, któ­re bę­dą do­ty­czyć ro­li ban­ku cen­tral­ne­go. Pre­mier Do­nald Tusk jesz­cze przed ubie­gło­rocz­ny­mi wy­bo­ra­mi za­po­wia­dał utwo­rze­nie pod prze­wod­nic­twem NBP Ra­dy Ry­zy­ka Sys­te­mo­we­go. Jak mó­wił wów­czas pre­zes NBP Ma­rek Bel­ka, ta­ki or­gan zaj­mo­wał­by się ana­li­zo­wa­niem czyn­ni­ków ry­zy­ka dla go­spo­dar­ki i w ten spo­sób prze­ciw­dzia­łał­by kry­zy­som.

Szef ban­ku cen­tral­ne­go ma sied­miu do­rad­ców. Jak po­in­for­mo­wał nas NBP, pra­cu­ją „w łącz­nym wy­mia­rze 4,5 eta­tu". Wa­cław Mar­ty­niuk jest do­rad­cą peł­no­eta­to­wym.

Na prze­ło­mie ro­ku ze sta­no­wi­ska do­rad­cy pre­ze­sa NBP od­szedł Mi­ro­sław Gro­nic­ki, by­ły mi­ni­ster fi­nan­sów.