Podział kompetencji pomiędzy radę gminy a wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) przy tworzeniu i wykonywaniu budżetu gminy ustalają zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i ustawa o finansach publicznych.

Fakt rozróżnienia pojęć „uchwała budżetowa" oraz „uchwała o zmianie uchwały budżetowej" w art. 233 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych nie ma wpływu na ocenę zgodności z prawem uchwał. Istotą tego przepisu jest bowiem podkreślenie, że zarówno w przypadku samej uchwały budżetowej, jak i w przypadku jej późniejszych zmian inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (a w przypadku gminy do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta). Chodziło więc jedynie o doprecyzowanie ewentualnych wątpliwości, które mogłyby powstać, gdyby w przepisie wymienić jedynie uchwałę budżetową. Hipoteza normy prawnej zawartej w omawianym przepisie zawiera więc dwie sytuacje, jednak w obu przypadkach dyspozycja tej normy jest taka sama. Nie ma zatem podstaw do wyprowadzania z treści tego przepisu wniosku o konieczności zastosowania odmiennej procedury w przypadku badania przez organ nadzoru – regionalną izbę obrachunkową – legalności uchwały budżetowej oraz legalności uchwały o zmianie uchwały budżetowej.

Należy odróżnić kwestię decydowania o kształcie zaproponowanych zmian od dokonywania zmian w przedmiocie nieobjętym inicjatywą organu wykonawczego – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

sygnatura akt: II GSK 255/15