Rynek nie ucieknie przed wyzwaniami środowiska

Wdrażanie inicjatyw, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie trend, dziś staje się już standardem. ESG na rynku nieruchomości stanowi podstawę odpowiedzialnego inwestowania, a jej założenia konkretyzują się w formie regulacji prawnych i doświadczeń rynkowych.

Publikacja: 27.07.2023 09:00

Badani zostali poproszeni o wskazanie, na ile zgadzają się lub nie ze stwierdzeniej umiejętności stanowią większość, którą warto edukować w temacie odpowiedniego sortowania odpadów.

ESG to skrót, który można odczytać jako: E – środowisko, z ang. environmental, S – społeczna odpowiedzialność, z ang. social responsibility, i G – ład korporacyjny, z ang. corporate governance. ESG staje się stałym trendem. Czynniki te stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju w organizacjach i odgrywają coraz większą rolę w relacjach inwestorskich.

Kryteria środowiskowe pozwalają ocenić, jak firma radzi sobie z postawionymi przed nią wyzwaniami środowiskowymi. Kryteria społeczne umożliwiają analizę sposobu, w jaki organizacja traktuje swoich pracowników, oraz jej wpływu na związane z jej działalnością społeczności lokalne. Kryteria ładu korporacyjnego odnoszą się natomiast do odpowiedzialnego i przejrzystego zarządzania firmą.

Nieruchomości to jedna z kluczowych branż dla realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Unia Europejska zakłada osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej, tymczasem zgodnie z danymi Komisji Europejskiej budynki odpowiadają za 36 proc. emisji CO2 oraz 40 proc. zużycia energii w Europie.

Aż 75 proc. zasobów budowlanych Starego Kontynentu jest nieefektywnych energetycznie. Jednocześnie renowacji podlega tylko 1 proc. zasobów rocznie, podczas gdy wzmożone działania w tej sferze pozwoliłyby zredukować całkowite zużycie energii w Unii łącznie o 5–6 proc.

Naturalną tego konsekwencją jest aktywność regulatorów mająca na celu wprowadzenie w branży nieruchomości ram prawnych, które spowodowałyby ograniczenie negatywnego wpływu zabudowy na środowisko.

– Zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej osiągnięcie założeń globalnych programów wspierających ESG w branży wymaga uruchomienia inwestycji o wartości nawet 270 mld euro rocznie, co przekracza możliwości finansowe sektora publicznego. Z tego względu istotne stało się stworzenie stabilnego dla podejmowania decyzji inwestycyjnych środowiska, przyciągającego kapitał prywatny – mówi Marcin Malmon, wicedyrektor, zespół doradztwa i wycen dla sektora nieruchomości w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce.

ESG już w znacznym stopniu wpłynęło na rynek nieruchomości, a przede wszystkim formę nowej bądź modernizowanej zabudowy. Standardem staje się uwzględnianie założeń zrównoważonego rozwoju, jeśli nie na etapie doboru lokalizacji budynku, to na etapie jego projektowania. A samo wdrażanie inteligentnych i ekologicznych komponentów nie jest niczym nowym i w obiektach typu prime takie rozwiązania stosowane są od dekad.

O wyraźnej tendencji zmian informuje przede wszystkim przyrost podaży certyfikowanych zielonych budynków, które stopniowo obejmują kolejne sektory branży.

Jak podają eksperci z KPMG, najszybszy rozwój w segmencie nieruchomości zrównoważonych widoczny jest w sektorze mieszkaniowym. Wpływa na to coraz większa świadomość nabywców.

Jak pokazują tegoroczne badania firmy doradczej JLL, ESG nie jest tylko chwilowym trendem, ale nowym paradygmatem na stałe zmieniającym kryteria postrzegania długoterminowych perspektyw i szans rozwoju.

– Wymagania zarówno inwestorów, jak i najemców sprawiły, że standardem jest włączanie aspektów zrównoważonego rozwoju w proces projektowania i konstrukcji budynków. Kluczowym zagadnieniem stało się budowanie „odporności” zarówno na poziomie konkretnych aktywów, jak i całego portfela – podkreślają eksperci.

Niedopasowanie profilu emisyjnego budynku względem docelowej krzywej dekarbonizacji (cel: net-zero do 2050 r.) kreuje ryzyko płynności wywierające presję na wartość inwestycyjną nieruchomości.

Eksperci z EY podkreślają, że wraz z rosnącymi cenami energii oczekuje się, że właściciele nieruchomości będą bardziej skłonni do inwestowania w zielone rozwiązania. Efektywność energetyczna i mniejsze zużycie zasobów zmniejszają wydatki operacyjne i konserwacyjne.

– Zielone budynki są bardziej odporne na wahania kosztów energii i mediów, co ma kluczowe znaczenie w dobie obecnego globalnego kryzysu energetycznego – zauważają znawcy.

Nieruchomości spełniające wymogi ESG przyciągają szerszą pulę potencjalnych najemców, zwiększając popyt i ograniczając liczbę pustostanów, a także potencjalnych inwestorów, skłonnych do zapłacenia wyższej ceny za zielone aktywa – podają eksperci firmy EY. Ich zdaniem kluczem do sukcesu będzie elastyczność i gotowość. Dostosowanie się do nowych warunków, uwzględnienie ESG jako priorytetu i holistyczne spojrzenie na sektor to będzie droga do sukcesu.

Dlaczego? Budynki z certyfikatem środowiskowym są dla inwestorów bardziej atrakcyjne inwestycyjnie, ponieważ przyznana im certyfikacja wpływa na transparentność i standaryzację transakcji.

Dzięki certyfikatom inwestorzy zyskują możliwość natychmiastowego poznania wielu cech budynku, które na późniejszym etapie analizy nieruchomości i tak musiałyby zostać zweryfikowane.

A to ułatwia wybór preferowanych inwestycji w kontekście obowiązujących norm czy przyjętej strategii, jak również może przekładać się na oszczędność czasu i kosztów powiązanych z due diligence, czyli należytą starannością nabywanych nieruchomości.

Badani zostali poproszeni o wskazanie, na ile zgadzają się lub nie ze stwierdzeniej umiejętności stanowią większość, którą warto edukować w temacie odpowiedniego sortowania odpadów.

ESG to skrót, który można odczytać jako: E – środowisko, z ang. environmental, S – społeczna odpowiedzialność, z ang. social responsibility, i G – ład korporacyjny, z ang. corporate governance. ESG staje się stałym trendem. Czynniki te stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju w organizacjach i odgrywają coraz większą rolę w relacjach inwestorskich.

Pozostało 89% artykułu
Materiał partnera
Kluczowy element Tarczy Wschód na wyciągnięcie ręki
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży