East­brid­ge Gro­up sfi­na­li­zo­wa­ło prze­ję­cie po­wsta­łe­go w la­tach 30. XX wie­ku biu­ro­wca The Ame­ri­can In­ter­na­tio­nal Bu­il­ding, zlo­ka­li­zo­wa­nego przy 70 Pi­ne Stre­et. Bu­dy­nek o po­wierzch­ni 100 tys. mkw. do nie­daw­na był głów­ną sie­dzi­bą gi­gan­ta ubez­pie­cze­nio­we­go AIG. Nie­ru­cho­mość sprze­dał ko­re­ań­ski Kum­ho In­ve­st­ment Bank, któ­ry w 2009 r. ku­pił wie­żo­wiec, w pa­kie­cie z in­nym bu­dyn­kiem, za 150 mln dol.

– Za­mie­rza­my w cią­gu naj­bliższych dwóch lat prze­budować biurowiec na luksusowy apartamentowiec i udo­stęp­nić po­nad 1000 mieszkań na wy­na­jem. Cał­ko­wi­ty koszt in­we­sty­cji wy­nie­sie po­nad 400 mln dol. – ko­men­tu­je Ma­ciej Dy­jas, pre­zes East­brid­ge. Re­ali­za­cją pro­jek­tu prze­bu­do­wy zaj­mie się Me­tro Loft Ma­na­ge­ment na­le­żą­ca do East­brid­ge.

Za­kup The Ame­ri­can In­ter­na­tio­nal Bu­il­ding nie jest pierw­szą in­we­sty­cją East­brid­ge na Man­hat­ta­nie. Do tej po­ry gru­pa prze­ję­ła i zmo­der­ni­zo­wa­ła już dzie­więć bu­dyn­ków, z któ­rych sześć zde­cy­do­wa­ła się sprze­dać.

Dy­jas zdra­dza, że kie­ro­wa­na przez nie­go gru­pa ma pla­ny po­więk­sze­nia port­fe­la o ko­lej­ne nie­ru­cho­mo­ści w pre­sti­żo­wej dziel­ni­cy No­we­go Jor­ku. – Na oku ma­my trzy ko­lej­ne bu­dyn­ki w oko­li­cy Wall Street  i od­bu­do­wy­wa­nych wież World Tra­de Cen­ter – in­for­mu­je Dy­jas. Pre­zes East­brid­ge pod­kre­śla, że na­wet w cza­sach kry­zy­su po­pyt na luk­su­so­we po­wierzch­nie miesz­kal­ne w No­wym Jor­ku utrzy­mu­je się na wy­so­kim po­zio­mie. – W cią­gu kil­ku lat po­więk­szy­my nasz port­fel o ko­lej­ne 200 – 300 tys. mkw. po­wierzch­ni apar­ta­men­tów­. Kie­dy osią­gnie­my po­nad 400 tys. mkw., za­de­cy­du­je­my o dal­szym roz­wo­ju. Jed­ną z mo­żli­wo­ści jest wej­ście na no­wo­jor­ską gieł­dę. Przed­tem jed­nak fir­ma mu­si osią­gnąć od­po­wied­nią wiel­kość – mó­wi pre­zes fir­my in­we­sty­cyj­nej.