Raport ZUS: stabilna sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna. Z prognoz przedstawionych w raporcie przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w najbliższych latach tak pozostanie.

Publikacja: 23.04.2024 21:00

Najliczniejszą grupę ubezpieczonych na koniec ubiegłego roku stanowili pracownicy (71,5 proc.)

Najliczniejszą grupę ubezpieczonych na koniec ubiegłego roku stanowili pracownicy (71,5 proc.)

Foto: Adobestock

Materiał partnera: ZUS

Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowali opracowanie, w którym podsumowali sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. Z raportu wynika, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna, a prognozy ZUS wskazują, że pozostanie tak w najbliższych latach.

– Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął 83,6 proc. Po rekordowym 2022 r. był to drugi pod względem wysokości wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 r. – podkreśla Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS. – Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ZUS zrezygnował z dotacji do FUS na łączną kwotę 13 mld zł (w ujęciu kasowym). Dotacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 51,7 mld zł – dodaje Paweł Jaroszek.

W ubiegłym roku nadal wzrastała liczba ubezpieczonych cudzoziemców. – Obecnie jest ich już ponad 1,1 mln. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi – podaje członek zarządu ZUS.

Struktura świadczeń

Największą pozycją w świadczeniach były transfery na rzecz ludności. Wyniosły one 352,1 mld zł. Kwota ta obejmuje świadczenia emerytalno-rentowe oraz tzw. pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 319,5 mld zł, czyli były o 18,6 proc. większe niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2023 r. wyniosła 3269,49 zł, co oznacza, że była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 17,2 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń było ich zwiększenie z tytułu waloryzacji wskaźnikiem 114,8 proc., przy czym nie mniej niż o 250 zł. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wyniósł 3 445,7 mln zł.

Z raportu ZUS wynika, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2023 r. wyniosła ponad 16 262,5 tys. (w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych) i była o 10,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

Przybywa ubezpieczonych cudzoziemców

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec ubiegłego roku w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 127,7 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r.

W liczbie tej 59,1 proc. osób było pracownikami, 36,5 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Z kolei pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec 2023 r. stanowili oni 67,3 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 759,4 tys., czyli była o 1,8 proc. większa niż na koniec 2022 r.

Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych 129,4 tys. osób z Białorusi i stanowili oni 11,5 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 19,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r.

Materiał partnera: ZUS

Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowali opracowanie, w którym podsumowali sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. Z raportu wynika, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna, a prognozy ZUS wskazują, że pozostanie tak w najbliższych latach.

Pozostało 91% artykułu
Biznes
Rosyjska „stolica spa” powstanie za polską granicą
Biznes
Tony Mercer: Wielka zmiana w usługach wizowych i identyfikacyjnych
Biznes
TikTok: Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas absolutnym priorytetem
Biznes
Polskie miasta coraz częściej grają w zielone
Biznes
Orlen może zrezygnować z prasy i usług kurierskich. Odwrotu od fuzji nie będzie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy