KGHM: największe przejęcie w historii Polski

Miedziowy koncern zamierza kupić działającą w Kanadzie i Chile Quadra FNX Mining. Chce za nią zapłacić 9,4 mld zł. To pierwsza tak duża transakcja od zakupu litewskich Możejek przez Orlen

Publikacja: 06.12.2011 15:20

KGHM: największe przejęcie w historii Polski

Foto: Bloomberg

KGHM Pol­ska Miedź za­warł wa­run­ko­wą umo­wę za­ku­pu 100 proc. ak­cji no­to­wa­nej na gieł­dzie w To­ron­to spół­ki Qu­adra FNX Mi­ning. War­tość trans­ak­cji, któ­ra ma zo­stać osta­tecz­nie za­mknię­ta w I kwar­ta­le przy­szłe­go ro­ku po uzy­ska­niu zgód urzę­dów an­ty­mo­no­po­lo­wych, zo­sta­ła usta­lo­na na 2,87 mld dol. ka­na­dyj­skich (CAD), czy­li 9,44 mld zł. KGHM wart jest, po spad­ku je­go ak­cji o pra­wie 8 proc. 26 mld zł. Zniż­ka kur­su to efekt ocze­ki­wań in­we­sto­rów, że ta naj­więk­sza fir­ma wy­do­by­wa­ją­ca miedź w Eu­ro­pie wy­pła­ci gi­gan­tycz­ną dy­wi­den­dę z te­go­rocz­ne­go zy­sku. Za spra­wą tej trans­ak­cji dy­wi­den­da bę­dzie niż­sza.

Wnioski z kryzysu

W hi­sto­rii za­gra­nicz­nych prze­jęć pol­skich firm ta trans­ak­cja mo­że się je­dy­nie rów­nać z do­tych­cza­so­wym re­kor­dzi­stą – kup­nem Mo­że­jek przez Or­len. – Kry­zys da­je wie­le no­wych moż­li­wo­ści pol­skim spół­kom. Do tej po­ry nie stać ich by­ło na przej­mo­wa­nie du­żych firm, ale kie­dy ce­ny spa­dły, to jest ich czas. KGHM ma się szan­se stać fir­mą glo­bal­ną dzia­ła­ją­cą na trzech kon­ty­nen­tach. Oczy­wi­ście to dla nie­go ogrom­ne wy­zwa­nie, ale i ogrom­na szan­sa – mó­wi „Rz" Sła­wo­mir Si­ko­ra, pre­zes Ban­ku Han­dlo­we­go (Ci­ti Han­dlo­we­go). Ban­kow­cy in­we­sty­cyj­ni Ci­ti Han­dlo­we­go i Ci­ti­gro­up do­ra­dza­ją KGHM w tej trans­ak­cji. Spół­ka, któ­rą przej­mie pol­ska fir­ma, mo­że zwięk­szyć pro­duk­cję mie­dzio­we­go kon­cer­nu o co naj­mniej 1/3. Spo­wo­du­je też, że kom­bi­nat w sie­dzi­bą w Lu­bi­nie bę­dzie się zaj­mo­wał wy­do­by­ciem me­ta­li: mie­dzi, ni­klu, zło­ta, pla­ty­ny i pal­la­du, w ko­pal­niach w Ka­na­dzie, Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Chi­le. Qu­adra FNX po­sia­da rów­nież zło­ża na Gren­lan­dii znaj­du­ją­ce się w róż­nych sta­diach przy­go­to­wań do eks­plo­ata­cji. Naj­więk­szy z pro­jek­tów to chi­lij­skie zło­że mie­dzi i mo­lib­de­nu Sier­ra Gor­da, re­ali­zo­wa­ny wspól­nie z ja­poń­skim kon­cer­nem Su­mi­mo­to. – Ce­na pła­co­na przez KGHM wy­da­je się sto­sun­ko­wo wy­so­ka, je­śli weź­mie­my pod uwa­gę tyl­ko wy­do­by­cie do­tych­czas re­ali­zo­wa­ne w Ka­na­dzie i Chi­le. Jed­no­cze­śnie nie moż­na za­po­mi­nać o zło­żach, któ­re na ra­zie nie są eks­plo­ato­wa­ne. Gdy­by uda­ło się roz­po­cząć wy­do­by­cie z nich w za­po­wia­da­nym za­kre­sie, gru­pa KGHM mo­gła­by zwięk­szyć pro­duk­cję mie­dzi o 50 proc. W tej sy­tu­acji kwo­ta 9,3 mld zł wy­da­je się dość ni­ska w sto­sun­ku do fak­tycz­nej war­to­ści na­by­wa­nych ak­ty­wów – mó­wi Ro­bert Maj, ana­li­tyk KBC Se­cu­ri­ties.

Pieniądze z Polkomtelu

Od stycz­nia do wrze­śnia 2011 r. Qu­adra FNX mia­ła 892,8 mln dol. przy­cho­dów, o po­nad 40 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej. Te­go­rocz­ny wy­nik net­to jest  wyż­szy od ubie­gło­rocz­ne­go, ale to za za­słu­gą m.in. księ­go­wych prze­sza­co­wań pro­jek­tu Sier­ra Gor­da. Jak stwier­dził pre­zes Pol­skiej Mie­dzi Her­bert Wirth, nie ma mo­wy o prze­pła­ca­niu za ak­ty­wa, a 32-proc. pre­mia za ob­ję­cie peł­nej kon­tro­li nad fir­mą jest w bran­ży zwy­cza­jo­wa. Wirth pod­kre­ślił też, że wy­ce­na uwzględ­nia go­tów­kę, ja­ką dys­po­nu­je Qu­adra. Na ko­niec III kw. w ka­sie ka­na­dyj­skiej spół­ki znaj­do­wa­ło się po­nad 1 mld dol. go­tów­ki. Dla po­rów­na­nia jej war­tość księ­go­wa to 2,3 mld dol., a wy­ce­na spół­ki na po­trze­by trans­ak­cji z KGHM to 2,81 mld dol. Dzię­ki akwi­zy­cji już od 2012 r. pro­duk­cja mie­dzi – po­cho­dzą­cej z wła­snych za­so­bów – przez KGHM wzro­śnie o oko­ło 100 tys. ton rocz­nie. Uwzględ­nia­jąc roz­wój pro­jek­tów gór­ni­czych Qu­adry, do­ce­lo­wo, w 2018 r., jej ko­pal­nie ma­ją do­star­czać 180 tys. ton mie­dzi. W tej chwi­li KGHM z pol­skich złóż pro­du­ku­je po­nad 400 tys. ton mie­dzi, co da­je dzie­sią­te miej­sce na świe­cie we­dług ran­kin­gu CRU In­ter­na­tio­nal obej­mu­ją­ce­go 2010 r. Li­de­rem ze­sta­wie­nia jest chi­lij­ski kon­cern Co­del­co (1,8 mln ton). Za­gra­nicz­ne in­we­sty­cje po­zwo­lą zre­ali­zo­wać stra­te­gię za­kła­da­ją­cą osią­gnię­cie zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych na po­zio­mie po­nad 700 tys. ton mie­dzi rocz­nie. Z ta­kim wy­ni­kiem KGHM do­go­nił­by bry­tyj­sko­-au­stra­lij­ską fir­mę Rio Tin­to (pią­ta po­zy­cja w ran­kin­gu). Prze­ję­cie Qu­adry zwięk­szy też ba­zę za­so­bo­wą KGHM o 28 proc., do po­nad 8 mln ton mie­dzi – co za­pew­ni mu czwar­te miej­sce na świe­cie. Lu­biń­ski kon­cern ma sfi­na­li­zo­wać prze­ję­cie z pie­nię­dzy po­zy­ska­nych ze sprze­da­ży Po­lkom­te­lu i Dia­lo­gu. – Nie­za­leż­nie od prze­ję­cia za­pro­po­nu­je­my przy­zwo­itą dy­wi­den­dę. Mo­że nie­któ­rzy ocze­ki­wa­li wy­pła­ty 9 – 10 mld zł, ale roz­wój fir­my jest dla nas spra­wą nad­rzęd­ną – pod­su­mo­wał Wirth. Do­dał, że wciąż moż­na mó­wić o dy­wi­den­dzie na po­zio­mie 30 – 50 proc. zy­sku net­to. Ana­li­ty­cy nie wy­klu­cza­ją, że KGHM prze­bi­je w tym ro­ku 11 mld zł zy­sku.

Do tej pory największą transakcję miał na koncie Orlen

War­tość ak­ty­wów pol­skich firm za­ gra­ni­cą w 2010 ro­ku się­gnę­ła 31,5 mld zł. To o pra­wie 6 proc. wię­cej niż w ro­ku 2009.

Od­po­wia­da to oko­ło 22 proc. łącz­nych ak­ty­wów spół­ek ma­tek. Udział w przy­cho­dach ze sprze­da­ży za­gra­nicz­nych firm prze­kra­cza 38 proc. Zde­cy­do­wa­nym li­de­rem pod tym wzglę­dem jest PKN Or­len, któ­ry kon­tro­lu­je cze­ski Uni­pe­trol, li­tew­skie Mo­żej­ki ku­pio­ne w 2006 ro­ku za pra­wie 2,4 mld dol. oraz nie­miec­ki Or­len Deutsch­land. Prze­ję­cie Mo­że­jek by­ło do tej po­ry naj­więk­sza in­we­sty­cję za­gra­nicz­ną prze­pro­wa­dzo­na przez pol­ską spół­kę. Pol­skie przed­się­bior­stwa in­we­stu­ją za­ gra­ni­cą nie tyl­ko bu­du­jąc fa­bry­ki czy przej­mu­jąc in­ne fir­my. Co­raz wię­cej pro­jek­tów ma na ce­lu za­pew­nie­nie do­stę­pu do złóż su­row­ców na­tu­ral­nych. Przy­kła­dem jest cho­cia­żby Pe­tro­li­nvest in­we­stu­ją­cy w Ka­zach­sta­nie. W tym ce­lu w 2006 ro­ku za 400 mln dol. ku­pił udzia­ły w tam­tej­szych fir­mach pa­li­wo­wych. Z ko­lei Pol­skie Gór­nic­two Naf­towe i Ga­zow­nic­two w 2007 ro­ku za 360 mln dol. ku­pi­ło udzia­ły w dwóch nor­we­skich po­lach ga­zo­wych. W ten spo­sób uzy­ska­ło do­stęp do kon­ce­sji na ich eks­plo­ata­cję. Do jed­nych z więk­szych trans­ak­cji na­le­ży też za­li­czyć za­kup przez Bio­ton sin­ga­pur­skiej spół­ki Sci­Gen za 237 mln dol. Po­dob­ną kwo­tę wy­dał Syn­thos na prze­ję­cie cze­skiej spół­ki Kau­cuk.    —c.a.

KGHM Pol­ska Miedź za­warł wa­run­ko­wą umo­wę za­ku­pu 100 proc. ak­cji no­to­wa­nej na gieł­dzie w To­ron­to spół­ki Qu­adra FNX Mi­ning. War­tość trans­ak­cji, któ­ra ma zo­stać osta­tecz­nie za­mknię­ta w I kwar­ta­le przy­szłe­go ro­ku po uzy­ska­niu zgód urzę­dów an­ty­mo­no­po­lo­wych, zo­sta­ła usta­lo­na na 2,87 mld dol. ka­na­dyj­skich (CAD), czy­li 9,44 mld zł. KGHM wart jest, po spad­ku je­go ak­cji o pra­wie 8 proc. 26 mld zł. Zniż­ka kur­su to efekt ocze­ki­wań in­we­sto­rów, że ta naj­więk­sza fir­ma wy­do­by­wa­ją­ca miedź w Eu­ro­pie wy­pła­ci gi­gan­tycz­ną dy­wi­den­dę z te­go­rocz­ne­go zy­sku. Za spra­wą tej trans­ak­cji dy­wi­den­da bę­dzie niż­sza.

Pozostało 89% artykułu
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły
Materiał partnera
Transparentny rynek kapitałowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?