Jak podkreślono w komunikacie spółki, wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w związku z niewypłacalnością spółki, w szczególności z brakiem środków na wykup obligacji serii L (EKA0215) oraz przewidywanym brakiem możliwości obsługi pozostałych serii obligacji wyemitowanych przez firmę.

Niedawno spółka informowała, że nie wykupiła o czasie części obligacji oraz nie wypłaciła odsetek za ósmy okres odsetkowy. Chodziło o dwuletnie papiery serii L – wartość emisji wynosiła 4,3 mln zł. Podkreślono wtedy, że do wykupu zostało jeszcze 3,93 mln zł.

Co teraz? Złożona w sądzie propozycja układowa zakłada m.in. restrukturyzację zobowiązań wobec wierzycieli spółki będących jej obligatariuszami. Firma chce redukcji zobowiązań o 75 proc. poprzez ich umorzenie, konwersji całości pozostałych długów, niepodlegających umorzeniu, na akcje po cenie emisyjnej 0,10 zł, umorzenia wszystkich odsetek naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania układu z wierzycielami.

Mimo tego w komunikacie podkreślono, że w opinii zarządu stan przedsiębiorstwa daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej wypracowywanie zysków i odzyskanie płynności finansowej. „Należy podkreślić, że spółka kontynuuje wszystkie procesy biznesowe i zamierza je kontynuować w trakcie prowadzenia restrukturyzacji" – podkreślono.