JSW podpisała z dotychczasowymi obligatariuszami oraz Towarzystwem Finansowym Silesia aneks do umowy programu emisji obligacji z lipca 2014 roku. Aneks zakłada TFS obejmie akcje nowej emisji

 

Zgodnie z postanowieniami zmienionej umowy programu, TF Silesia jako nowy gwarant zobowiązał się do objęcia papierów dłużnych producenta koksu do kwoty 300 mln zł. W efekcie maksymalna kwota obligacji emitowanych w ramach programu emisji została podniesiona do 1 mld zł oraz 163,750 mln USD.

Dotychczasowi wierzyciele i Silesia podpisali też oświadczenie, na podstawie którego Towarzystwo przystąpiło do porozumienia obligatariuszy JSW. Wśród nich byli PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechny Zakładem Ubezpieczeń i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie.