Poprawa postrzegania perspektywy oceny wiarygodności kredytowej Banku Pocztowego związana jest z planowanym przez bank przeprowadzeniem publicznej emisji nowych akcji. EuroRating ocenia, że podwyższenie kapitału własnego przyczyni się do poprawy dotychczas stosunkowo niskich wskaźników kapitałowych banku (w tym zwłaszcza wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym) oraz pozwoli bankowi na kontynuowanie rozwoju.

Agencja zaznacza, że kształtowanie się ratingu kredytowego Banku Pocztowego w perspektywie średnioterminowej zależeć będzie m.in. od powodzenia emisji akcji oraz od ostatecznej wartości kapitału, jaki bank dzięki temu pozyska. EuroRating zwraca także uwagę, że istotnym czynnikiem ryzyka dla banku jest obecnie perspektywa wprowadzenia tzw. podatku bankowego (naliczanego od sumy aktywów instytucji finansowych). Przy dotychczasowej, dość niskiej rentowności aktywów Banku Pocztowego wprowadzenie tego podatku osłabiłoby zdolność banku do generowania zysków i powiększania dzięki temu kapitałów własnych, stanowiących bazę do dalszego rozwoju.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Banku Pocztowego mogłoby mieć pozyskanie dodatkowego kapitału własnego w wartości większej, niż obecnie jest to spodziewane oraz związana z tym istotna poprawa wskaźników kapitałowych, a także ewentualne oddalenie ryzyka wprowadzenia podatku bankowego i poprawa wypracowywanych przez bank wyników finansowych.

Negatywnie na bieżącą ocenę ratingową banku mogłoby wpływać niepowodzenie nowej emisji akcji i brak poprawy wskaźników kapitałowych, lub też ewentualne pogorszenie osiąganych wyników finansowych.