To pierwsza ocena wiarygodności kredytowej nadana temu bankowi przez agencję ratingową. - Dołączyliśmy tym samym do grona instytucji, których sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz bezpieczeństwo prowadzonej działalności oceniane są przez niezależny podmiot. Klienci, akcjonariusze, a także obligatariusze otrzymali tym samym dodatkowe narzędzie potwierdzające naszą wiarygodność i transparentność – mówi Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku. Dodaje, że posiadanie ratingu kredytowego umożliwi bankowi korzystanie z szerszego spektrum narzędzi finansowania bieżących potrzeb płynnościowych, wspierając zarządzanie kosztem finansowania.

Na BB EuroRating ocenił też Bank Millennium. Alior, Pocztowy i Deutsche Bank Polska otrzymali notę BB+. Najwyżej ocenieni są PKO BP, Pekao i Handlowy (A-). Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen agencji nadany rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Pozytywne strony...

Na przyznaną ocenę pozytywny wpływ miał fakt, że marże operacyjne generowane przez Grupę Kapitałową Idea Banku są jednymi z wyższych w sektorze bankowym. Jest to między innymi pochodną jej modelu biznesowego, w ramach którego ofertę kieruje do segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Do silnych stron banku EuroRating zalicza także wysoką innowacyjność, wyrażającą się m.in. wprowadzaniem na rynek nowatorskich produktów oraz niestandardowymi działaniami marketingowymi.

Agencja jako zadowalające ocenia wyposażenie banku w kapitał. Wskaźnik finansowania aktywów grupy kapitałem własnym utrzymuje się na stabilnym i dość bezpiecznym poziomie 10-12 proc. Również ogólny współczynnik wypłacalności TCR oraz współczynnik Tier1 przyjmują zadowalające wartości.

Idea Bank finansuje akcję kredytową praktycznie w całości depozytami od klientów. Wskaźnik depozyty / kredyty na poziomie skonsolidowanym wynosi ok. 1,3-1,4 (na poziomie jednostkowym jest to ok. 1,1). Bank nie miał jak dotąd problemów z pozyskiwaniem finansowania akcji kredytowej z rynku (choć warto zauważyć, że za przyciągnięcie depozytów płaci dość wysokie na tle średniej odsetki).

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym lub współczynników wypłacalności, poprawa jakości portfela kredytów, większe pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości, wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań oraz zmniejszenie luki terminowej/płynnościowej między depozytami a kredytami. Wskazano też na zwiększenie dywersyfikacji działalności grupy.

...i te negatywne

EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że trzy czwarte aktywów grupy finansowane jest kapitałem krótkoterminowym (w ciągu roku zapada aż ok. 90 proc. depozytów), przy jednocześnie relatywnie znacznie dłuższych okresach obrotu aktywów operacyjnych (tylko ok. 20 proc. kredytów ma okres spłaty krótszy niż rok). Oznacza to, że działalność banku charakteryzuje się znaczącą luką terminową (płynnościową) między zapadalnością aktywów i pasywów. Jednak jest to zjawisko typowe dla polskiego sektora bankowego.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza również rosnący w ostatnich latach wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL), który przekracza obecnie już 10 proc. i jest istotnie wyższy niż średnia dla polskiego sektora banków komercyjnych. Wynika to jednak w dużym stopniu z wyspecjalizowania się banku w obsłudze sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, który charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Idea Banku mogłyby wpływać ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych, spadek wartości kapitału własnego oraz pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym lub współczynników wypłacalności, dalszy istotny wzrost udziału kredytów nieregularnych w łącznym portfelu kredytów. Wskazano także na znaczny wzrost udziału kredytów w aktywach lub pogorszenie pozycji płynnościowej grupy (w tym w szczególności samego Idea Banku); a także ewentualne wypłaty nadmiernie wysokich dywidend dla akcjonariuszy.