• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (DzU z 11 września 2019 r., poz. 1736)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 listopada 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (DzU z 27 listopada 2019 r., poz. 2319)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 4 grudnia 2019 r., poz. 2354)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 4 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (DzU z 11 grudnia 2019 r., poz. 2389)