Rozporządzenia Rady Ministrów

(poz. 1541 – 1545), jedno z 23 i trzy z 31 października oraz 2 listopada, w sprawie:

• stawek opłat eksploatacyjnych; wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r., udzielania pomocy de minimis na realizację:

– branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na jednolitym rynku europejskim,

– przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na JRE,

– niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE; te trzy od 14 listopada,

• Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana); od 29 listopada.Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1546) z 7 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających; od 29 listopada.

Rozporządzenie ministra środowiska

(poz. 1547) z 7 listopada w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik; od 14 listopada.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

(poz. 1548 – 1549) o niezgodności z konstytucją w zakresie wskazanym w wyroku:

• z 6 listopada (U 8/05) § 43 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. dotyczącego postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń; od 14 listopada,

• z 7 listopada (K 18/06) art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; od 30 listopada 2008 r.

Zobacz treść Dz.U. nr 211