223 Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

222 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

221 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o łącznych liczbach wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania położonych na obszarze poszczególnych okręgów wyborczych

220 Uchwała nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.