Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie pomocy w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych realizowanych w ramach art. 69 lit. d rozporządzenia 2021/2115 oraz warunkowości

Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury