Obowiązują od 1 czerwca 2023 r.

Publikacja: 01.06.2023 01:00

· art. 1 pkt 71 oraz art. 10 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 19 października 2022 r., poz. 2140)

· niektóre przepisy ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (DzU z 21 października 2022 r., poz. 2164)

· § 1 pkt 11 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU z 30 grudnia 2022 r., poz. 2851)

· art. 135 pkt 3 w zakresie art. 10c ust. 12 ustawy z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dzu z 3 marca 2023 r., poz. 412)

· rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU z 20 marca 2023 r., poz. 515)

· art. 1 pkt 30–33 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 marca 2023 r., poz. 547)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU z 5 maja 2023 r., poz. 855)

· rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 17 maja 2023 r., poz. 931)

· rozporządzenie ministra obrony narodowej z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy (DzU z 17 maja 2023 r., poz. 933)

· rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Sławkowie (PLH240043) (DzU z 17 maja 2023 r., poz. 940)

· rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (DzU z 24 maja 2023 r., poz. 988)

· rozporządzenie ministra finansów z 10 maja 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (DzU z 25 maja 2023 r., poz. 1009)

· rozporządzenie ministra zdrowia z 23 maja 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty, pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego oraz osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia (DzU z 30 maja 2023 r., poz. 1029)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 2023 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1033)

· rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1035)

· rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1037)

· rozporządzenie ministra cyfryzacji z 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1039)

· rozporządzenie ministra cyfryzacji z 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1040)

· rozporządzenie ministra zdrowia z 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1041)

· rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji upoważnionych do wydawania opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU z 31 maja 2023 r., poz. 1042)

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek