·       rozporządzenie ministra finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 1 kwietnia 2019 r., poz. 613)

·       pkt 6 lit. c w zakresie § 20 ust. 2 pkt 4 c rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (DzU z 28 grudnia 2020 r., poz. 2364)

·       art. 9 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 kwietnia 2021 r., poz. 694)

·       ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 czerwca 2021 r., poz. 1177)

·       § 1 pkt 3‒5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (DzU z 28 września 2021 r., poz. 1755)

·       § 1 pkt 3, 4, 6 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (DzU z 28 września 2021 r., poz. 1760)

·       § 1 pkt 2 rozporządzenie ministra zdrowia z 22 października 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (DzU z 5 listopada 2021 r., poz. 2012)

·       art. 4, art. 6 i art. 8 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 listopada 2021 r., poz. 2054)

·       niektóre przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 listopada 2021 r., poz. 2105)

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

·       art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze i lit. b oraz art. 6 pkt 2 ustawy z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 grudnia 2021 r., poz. 2427)

·       § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 28 grudnia 2021 r., poz. 2442)

·       art. 44 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (DzU z 31 grudnia 2021 r., poz. 2490)

·       ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 27 kwietnia 2022 r., poz. 904)

·       art. 84 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (DzU z 20 maja 2022 r., poz. 1079)

·       rozporządzenie ministra finansów z 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1119)

·       rozporządzenie ministra finansów z 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1120)

·       rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1122)

·       ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 27 maja 2022 r., poz. 1137)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (DzU z 31 maja 2022 r., poz. 1151)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii (DzU z 14 czerwca 2022 r., poz. 1255)

·       ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 15 czerwca 2022 r., poz. 1265)

·       art. 3 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 20 czerwca 2022 r., poz. 1283)

·       rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (DzU z 21 czerwca 2022 r., poz. 1286)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 17 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 21 czerwca 2022 r., poz. 1293)

·       art. 15 pkt 5–8 oraz art. 20 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (DzU z 22 czerwca 2022 r., poz. 1301)

·       rozporządzenie ministra finansów z 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (DzU z 22 czerwca 2022 r., poz. 1310)

·       rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych (DzU z 28 czerwca 2022 r., poz. 1348)

·       rozporządzenie ministra zdrowia z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 28 czerwca 2022 r., poz. 1355)

·       rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1361)

·       art. 33 ustawy z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (DzU z 29 czerwca 2022 r., poz. 1370)

·       rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (DzU z 30 czerwca 2022 r., poz. 1373)

·       rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (DzU z 30 czerwca 2022 r., poz. 1377)

·       rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 30 czerwca 2022 r., poz. 1379)

·       rozporządzenie ministra finansów z 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych (DzU z 30 czerwca 2022 r., poz. 1380)

·       rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 30 czerwca 2022 r., poz. 1381)

·       rozporządzenie ministra finansów z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 30 czerwca 2022 r., poz. 1382)