-rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (DzU z 8 stycznia 2013 r., poz. 22)

-rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości  (DzU z 8 stycznia 2013 r., poz. 22)

-rozporządzenie ministra zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (DzU z 8 stycznia 2013 r., poz. 26)