[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 1425 – 1427), dwa z 15 i jedno z 29 października, w sprawie:

? udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną (zmiana),

? udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych,

? wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (zmiana); wszystkie wchodzą w życie 17 listopada.

[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 1428 – 1435):

? [b]finansów [/b]z 14 października zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym; 17 listopada,

? [b]gospodarki[/b], trzy z 15 października, w sprawie udzielania pomocy publicznej na:

– budowę instalacji do wytwarzania biokomponentówi biopaliw ciekłych,

– inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

– na inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych; te trzy 2 listopada,

? [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 26 października w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych; 2 listopada,

? [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 22 października w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji; 2 listopada,

? [b]zdrowia[/b], z 22 i 27 października, w sprawie:

– sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych,

– przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa; oba 2 listopada.

Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=330179]Dz.U nr 183[/link]