fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Decyzja o czasowym zajęciu nieruchomości

AdobeStock
Rozstrzygnięcie powinno zostać podjęte w jednej decyzji administracyjnej.

- Przedsiębiorca przesyłowy dokonał czasowego zajęcia nieruchomości prywatnej w związku ze zniszczeniem urządzeń przesyłowych na tej nieruchomości, spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Dopiero dzień po zajęciu nieruchomości złożył wniosek do starosty o wydanie decyzji. Okoliczności te reguluje art. 126 ust. 5 i ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z ust. 5 wynika, że organ wydaje wówczas decyzję zezwalającą na czasowe zajęcie nieruchomości, a z ust. 8 - że organ wydaje decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek dla czasowego zajęcia nieruchomości. Czy w takiej sytuacji organ powinien więc wydać jedną, czy dwie osobne decyzje administracyjne?

Wskazane przepisy zostały sformułowane bardzo niejasno. Podmiot, który zajął nieruchomość, powinien zgodnie z art. 126 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami złożyć do starosty wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości w terminie trzech dni od dnia jej zajęcia. Za każdy dzień przekroczenia tego terminu podmiot zajmujący nieruchomość powinien zapłacić karę pieniężną wynoszącą 5 tys. złotych. Natomiast zgodnie z art. 126 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku musi wydać decyzję potwierdzającą zaistnienie przesłanek dla czasowego zajęcia nieruchomości.

Uznać należy, że w analizowanym przypadku powinna zostać wydana jedna decyzja przez starostę, w której starosta:

- orzeka o tymczasowym zajęciu nieruchomości,

- potwierdza zaistnienie przesłanek dla czasowego zajęcia nieruchomości.

Ewentualne rozbicie wskazanych rozstrzygnięć na dwie decyzje administracyjne mogłoby powodować dalsze wątpliwości i problemy praktyczne, zwłaszcza przy założeniu, że oba rozstrzygnięcia mogłyby być wzajemnie sprzeczne. Trzeba więc uznać, że powinny one zostać zawarte w ramach jednej decyzji, do której znajdują zastosowanie wszelkie obostrzenia formalne. Oznacza to również, że decyzja ta musi zostać wydana w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Nie dotyczy to jednak przypadku, kiedy wniosek ma braki formalne - termin związany z wezwaniem do uzupełnienia braków i jego wykonaniem nie będzie uwzględniany w obowiązkowym dla organu administracji publicznej 7-dniowym terminie. Z uwagi na fakt, że sprawy dotyczące tymczasowego zajęcia nieruchomości wiążą się co do zasady z zagrożeniem życia, zdrowia lub wyrządzenia niepowetowanej szkody materialnej, organ nie będzie musiał czekać na zajęcie przez strony ostatecznego stanowiska w sprawie przed wydaniem decyzji (zgodnie z wyjątkiem określonym w art. 10 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego). Uwzględnienie tego prawa stron w przedmiotowym przypadku spowodowałoby bowiem, że zachowanie 7-dniowego terminu na wydanie decyzji byłoby faktycznie niemożliwe.

Można zaznaczyć, że również w przypadku, kiedy wniosek o wydanie decyzji został złożony po zajęciu nieruchomości (czyli na podstawie art. 126 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami), znajdzie zastosowanie art. 126 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nim, jeżeli po 30 dni liczonych od upływu terminu udostępnienia nieruchomości w związku z jej czasowym zajęciem, strony (czyli podmiot zajmujący nieruchomość i właściciel nieruchomości) nie ustalą wysokości odszkodowania z tego tytułu, starosta powinien z urzędu wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania.

podstawa prawna: art. 126 ust. 3, ust. 5 i ust. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA