fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Poszukiwani prawnicy - kandydaci na komisarzy wyborczych

Fotorzepa, Robert Wójcik
Najpóźniej do 21 lutego 2018 r. można składać zgłoszenia na komisarzy wyborczych. Podstawowy wymóg wobec kandydatów to wykształcenie wyższe prawnicze.

Rekrutacja kandydatów na komisarzy wyborczych rozpoczęła się po 31 stycznia 2018 r. - tego dnia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  Zgodnie z nowymi przepisami Państwowa Komisja Wyborcza powoła na 5-letnią kadencję  100 komisarzy. Kandydatów przedstawi jej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego można już wysyłać zgłoszenia.

Kandydaci na komisarzy wyborczych muszą spełniać następujące kryteria:

- posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;

- dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego;

- nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie mogą być członkami partii politycznej;

- nie mogą być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;

- nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.

MSWiA zamieściło na swojej stronie internetowej kwestionariusz aplikacyjny. Do  wypełnionego formularza należy dołączyć podpisane oświadczenia i  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego.

Zgłoszenia elektroniczne, wraz z wymaganymi dokumentami, należy wysłać najpóźniej do 16 lutego br. na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszą wpłynąć najpóźniej do 21 lutego br. na adres MSWiA.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, wezmą udział w specjalnym  szkoleniu w Warszawie, które  zakończy się   egzaminem ze znajomości prawa wyborczego. Kandydatury osób, które przejdą proces rekrutacji, minister spraw wewnętrznych przedstawi Państwowej Komisji Wyborczej, a ta powoła spośród nich nowych komisarzy. PKW ma na to 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Jak podaje MSWiA podstawowe zadania komisarzy wyborczych wynikające z Kodeksu wyborczego to:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

- zapewnianie, we współdziałaniu z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędnikami wyborczymi, organizacji wyborów do rad na obszarze województwa;

- powoływanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego po wykonaniu ich ustawowych zadań;

- powoływanie obwodowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań;

- tworzenie i zmiana obwodów głosowania, w szczególności ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – od dnia 1 stycznia 2019 r.;

- zarządzanie wydrukowania kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnienie ich przekazania właściwym komisjom wyborczym;

- dokonywanie podziału odpowiednio gminy, powiatu, województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego – od dnia 1 stycznia 2019 r.;

- rozpatrywanie skarg na działalność terytorialnych komisji wyborczych;

- kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą, prawidłowości sporządzania spisów wyborców;

- podawanie do publicznej wiadomości informacji o składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze województwa;

- udzielanie, w miarę potrzeby, terytorialnym i obwodowym komisjom wyborczym oraz urzędnikom wyborczym wyjaśnień;

- ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów przeprowadzonych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie określonym w kodeksie;

- przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej;

- zwierzchnictwo nad urzędnikami wyborczymi;

- wydawanie postanowień w zakresie swoich ustawowych uprawnień (np. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego albo wójta).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA