fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jak interpretować wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego

www.sxc.hu
Niejasny wniosek nie pozbawia matki dodatku do zasiłku na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Urzędnik, rozpatrując wniosek, nie może się ograniczyć do zbadania go od strony formalnej. Musi ustalić, czego domaga się obywatel. Przekonała się o tym mama bliźniaków.

Gmina odmawia

W grudniu 2010 r. Magdalena G. urodziła bliźniaki. W związku z tym otrzymała zasiłek rodzinny (na każde dziecko) oraz dodatek do zasiłku w wysokości 400 zł tylko na jednego z synów. Gdy 28 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, z której wynikało, że po urodzeniu podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje na każde, Magdalena G. złożyła do wójta wniosek o wznowienie postępowania w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego. Domagała się nowej decyzji, przyznającej dodatek na każde dziecko.

Wójt odmówił. Argumentował, że uchwała NSA nie stanowi żadnej z przesłanek wznowienia określonych w art. 145 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Tak samo uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie.

– Strona wskazuje bowiem na niewłaściwą interpretację przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dokonaną przez wójta, których znaczenie zostało wyjaśnione w uchwale NSA, a nie na nowe okoliczności faktyczne sprawy – uzasadniało SKO.

Sąd przyznaje

Odmiennie sprawę oceniły sądy administracyjne. WSA w Rzeszowie wyrokiem z 23 czerwca 2015 r. uchylił decyzje wydane przez organy w I i II instancji (sygn. II SA/Rz 145/15), a NSA w środę 17 sierpnia potwierdził to stanowisko.

– Organy administracji błędnie oceniły wniosek skarżącej, kwalifikując go jako żądanie wznowienia postępowania – argumentował Arkadiusz Blewązka, sędzia NSA. – Tymczasem Magdalena G. żądała wzruszenia decyzji ostatecznej – wyjaśniał sędzia.

Zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

sygnatura akt: I OSK 2937/15

Opinia

Stanisław Bułajewski, konstytucjonalista Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest prowadzenie postępowania w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa. Z zasadą tą pozostaje w związku zasada udzielania informacji określona w art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nią organy administracji są zobowiązane do należytego wyczerpującego informowana stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania. Dlatego organy administracji powinny jednoznacznie ustalić, czego tak naprawdę domaga się strona we wniosku o wszczęcie postępowania. A są wątpliwości, czego strona się domaga, to badanie wniosku nie może się ograniczać do jego formalnego rozpatrzenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA