fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2017

Pieniądze czekają na przedsiębiorców

Podlaskie firmy mogą korzystać z programów krajowych i regionalnego
Rzeczpospolita
Podlaskie firmy mogą sięgnąć po dotacje m.in. z programu regionalnego, ale i z „Polski Wschodniej".

Aktualnie w programie operacyjnym „Polska Wschodnia" (POPW), kierowanym do pięciu wschodnich województw, w tym do podlaskiego, trwa kilka konkursów dla firm. Niewiele czasu (nabór projektów trwa do 31 sierpnia) zostało dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych tworzeniem tzw. produktów sieciowych. To przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę. O te granty rozdzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŚP.

Również do 31 sierpnia PARP czeka na projekty m.in. od podlaskich firm z sektora MŚP dotyczące ich umiędzynarodowienia. To działanie dwuetapowe. W pierwszym chodzi o zapewnienie firmom usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności (chodzi m.in. o analizę możliwości eksportowych firmy, koncepcję wejścia na rynek zagraniczny i rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej – organizacji działu eksportu, logistyki itp.). W drugim etapie wsparcie ukierunkowane jest na zapewnienie firmom dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego opracowanego na I etapie. Nabór projektów obejmujący obydwa etapy kończy się 31 sierpnia. Nieco dłużej, bo do 29 września br., w trwającym jednocześnie drugim konkursie, wnioski mogą składać przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I etapu działania. W tym przypadku mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą też ubiegać się o dotacje na wzornictwo przemysłowe (również z POPW). Jak tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP, projekty związane z wykorzystaniem procesów wzorniczych też są podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przeprowadzenie audytu wzorniczego, a drugi to wdrożenie strategii. Aktualnie, aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczące wdrożenia strategii wzorniczej. Z kolei 13 września ruszy kolejny nabór na I etap. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nową strategię wzorniczą zawierającą rekomendację dalszych działań.

Granty z regionu

Podlascy przedsiębiorcy powinni też stale obserwować konkursy na dotacje organizowane w regionalnym programie operacyjnym (RPO) na lata 2014–2020. Już 28 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw) zacznie przyjmować projekty dotyczące ekoinnowacji mające służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalnościg ospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności. Mogą je składać firmy z sektora MŚP. Wsparciem objęte będą wyłącznie inwestycje, w wyniku realizacji których zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, surowców i/lub materiałów w przeliczeniu na jednostkę produktu lub usługi, które dotyczą recyklingu odpadów, oczyszczania zużytej wody i ścieków, redukcji i kontroli emisji, bądź w wyniku realizacji których powstanie tzw. czystszy produkt lub proces. Budżet konkursu, w którym nabór wniosków potrwa do 29 września, to 20 mln zł.

Pożyczki na horyzoncie

Wkrótce (na przełomie III i IV kwartału br.) w programie regionalnym mają być też już dostępne pożyczki na inwestycje rozwojowe firm. Bank Gospodarstwa Krajowego, który władze województwa wybrały jako menedżera zarządzającego pieniędzmi zwrotnymi z RPO, jest w trakcie procedury wyboru pośredników finansowych (m.in. fundusze pożyczkowe, banki), którzy to zaoferują preferencyjne pożyczki przedsiębiorcom z sektora MŚP. Umowa pomiędzy Podlasiem a BGK przewiduje, że na zwrotne instrumenty pomocy finansowej (pożyczki i wejścia kapitałowe) trafi z RPO 218,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 8,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pieniądze z EFRR trafią na inwestycje w przedsiębiorstwach (działanie 1.3 RPO), promocję przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnych województwa (poddziałanie 1.4.1), efektywność gospodarowania energią w sektorze MŚP (działanie 5.2) oraz efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym (poddziałanie 5.3.2). Z kolei środki z EFS mają posłużyć wzrostowi samozatrudnienia i przedsiębiorczości mieszkańców (działanie 2.3). Odbiorcami wsparcia w zależności od schematu pomocy będą: firmy z sektora MŚP, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby bezrobotne i pozostające w trudnej sytuacji na rynku pracy. BGK szacuje, że wybrany pośrednik finansowy rozpocznie udzielanie pożyczek finansowanych z EFS w IV kwartale. W dalszej kolejności BGK uruchomi przetarg na pośredników oferujących pożyczkę termomodernizacyjną dla firm.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA