Pacjenci często o tym nie wiedzą i zabierają do szpitala przyjmowane na stałe lekarstwa, np. w związku z chorobą przewlekłą. Nie muszą tego robić.  Rzecznik Praw Pacjenta stoi na stanowisku, że podczas pobytu w szpitalu – niezależnie od leczenia związanego z głównym powodem hospitalizacji – należy pacjentowi zapewnić również leki lub odpowiednie zamienniki.

- Dopuszczalne jest więc wykorzystanie leków, z którymi pacjent zgłosi się do szpitala, jednak nie można od pacjenta lub jego rodziny wymagać zakupu i dostarczenia niezbędnych leków na czas hospitalizacji. Takie działanie stanowi naruszenie przepisów prawa i przesądza o stosowaniu przez szpital praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów  - podkreśla rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.

Powołuje się na § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z tym przepisem, świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, obejmujący wykonanie niezbędnych badań oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Czytaj więcej

Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta - Piotr Kosmaty o prawie do samostanowienia

Oto co mówi  przepis art. 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2018 r. (sygn. akt. II OSK 1342/18) przedstawił podobne stanowisko.  Jego zdaniem, jedną z cech świadczenia szpitalnego jest jego kompleksowość, co należy rozumieć jako całościową, niewybiórczą opiekę nad pacjentem.

"Nie można utożsamiać leku koniecznego do wykonania świadczenia z przyczyną hospitalizacji. Odmienna wykładnia mogłoby doprowadzić do absurdalnej sytuacji, w której pacjent, który został przyjęty z uwagi na uraz wymagający leczenia w warunkach szpitalnych, i u którego rozpoznano ciężką infekcję górnych dróg oddechowych wymagającą antybiotykoterapii, nie mógłby oczekiwać zapewnienia takich leków na podstawie art. 35 u.ś.o.z. Podobnie wygląda sytuacja z leczeniem farmakologicznym powikłań pooperacyjnych, które niewątpliwie nie wpisują się w przyczyny hospitalizacji. Wspomniana wyżej kompleksowość świadczenia szpitalnego konsumuje w sobie konieczność zapewniania leków, które są konieczne do sprawowania całościowej opieki nad pacjentem." - podkreślił NSA