Zasady wynagradzania nauczycieli określają przepisy rozdziału 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link].

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 składa się na nie pensja zasadnicza, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. W skład nauczycielskiego wynagrodzenia nie wchodzą natomiast świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 Karty.

[srodtytul]Terminy będą dłuższe[/srodtytul]

Nowelizacja Karty, która obowiązuje od 22 stycznia 2009 r., wprowadziła do tej ustawy dwa nowe przepisy – art. 30a i 30b. Pierwszy z nich nakłada na gminy (powiaty) obowiązek przeprowadzenia, w terminie do 31 grudnia każdego roku, analizy wydatków poniesionych na nauczycielskie pensje. Jeżeli w jej wyniku się okaże, że w danym roku wysokość średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, nie została osiągnięta, to należy – mówiąc w wielkim skrócie – wypłacić nauczycielom dodatkowe jednorazowe świadczenie uzupełniające. Wypłata ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia tego samego roku.

W tym miejscu należy wspomnieć, że omawiany przepis, a w zasadzie przewidziane w nim terminy zostały oprotestowane przez samorządowców skupionych głównie wokół Związku Gmin Śląska Opolskiego. W wyniku zorganizowanej akcji Sejm uchwalił 19 listopada 2009 r. nowelizację, która przewiduje, że analizę wydatków samorządy będą obowiązane sporządzać do 20 stycznia, a wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego będzie następowała do 31 stycznia roku następnego (druki nr 2436 i 2493). Dzień później ustawa została zatwierdzona przez Senat bez poprawek. Obecnie oczekuje na podpis prezydenta RP.

[srodtytul]Rozporządzenie wyjaśni wątpliwości[/srodtytul]

Okazuje się jednak, że sama zmiana terminów wypłaty dodatków uzupełniających może nie wystarczyć, aby samorządy wywiązały się z nałożonego na nie obowiązku. Dlaczego?

Z bardzo prostej przyczyny. Po prostu może im zabraknąć pieniędzy. W miastach konieczne na ten cel kwoty mogą bowiem sięgnąć nawet kilku milionów złotych (np. w Bielsku-Białej, Częstochowie czy Rybniku).

Dodatkowym problemem jest to, że samorządowcy nie do końca wiedzą, jak prawidłowo taki dodatek wyliczyć. Operację tę utrudnia również to, że od 1 września obowiązuje zmieniona, wyższa kwota bazowa, która wzrosła z 2178 zł do 2287 zł. Przy wyliczaniu dodatku mogą być oczywiście pomocne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazówki ([link=http://www.rp.pl/artykul/321813,331106_Jak_liczyc_dodatek_uzupelniajacy.html]pisaliśmy o tym w GPP z 9 lipca 2009 r.[/link] nr 132, s. 8), a także opracowane przez firmy informatyczne programy. Korzystanie z tych ostatnich wiąże się jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ich zakupem.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Warto również zwrócić uwagę, że nowelizacja zawiera przepis upoważniający ministra edukacji narodowej do wydania rozporządzenia określającego sposób:

- wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

- ustalania średniorocznej struktury zatrudniania nauczycieli,

- ustalania kwoty różnicy między osiągniętymi przez daną jednostkę poziomami wynagrodzeń a tymi, które wynikają z ustawy,

- podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Nowelizacja nakłada na ministra edukacji obowiązek wydania stosownego rozporządzenia najpóźniej w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

[srodtytul]RIO Skontroluje[/srodtytul]

Obowiązujące przepisy wymagają ponadto, aby każda gmina czy powiat sporządziły – do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który wyliczano dodatek uzupełniający – sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Sprawozdanie to należy następnie przekazać, w terminie siedmiu dni, właściwej regionalnej izbie obrachunkowej do kontroli, a także organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Wspomniana nowelizacja z 19 listopada 2009 r. zakłada przesunięcie terminu, w którym sprawozdanie powinno zostać sporządzone, na 10 lutego, zgodnie z sugestią strony samorządowej.

Wprowadzenie do ustawy zapisu o tym, że minister określi sposób wyliczenia średnich wynagrodzeń, ustalenia struktury zatrudnienia oraz kwoty dodatku okaże się pomocne dla organu prowadzącego – czytamy w stanowisku województwa zachodniopomorskiego dotyczącego projektu nowelizacji.

– Ujednolicenie sposobu dokonywania powyższych obliczeń pozwoli na uniknięcie pomyłek i nie będzie podstawą do zakwestionowania przez regionalne izby obrachunkowe.

[ramka][b]Wzór sprawozdania w rozporządzeniu[/b]

Projekt nowelizacji nakłada ponadto na ministra edukacji narodowej obowiązek określenia – w rozporządzeniu

– wzoru formularza sprawozdania uwzględniającego okres obowiązywania kwoty bazowej stanowiącej podstawę do wyliczania nauczycielskich pensji, okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.[/ramka]