Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że Arkadiusz D. (dane zmienione) musi zapłacić karę za to, że nie zarejestrował na poczcie dziesięciu odbiorników radiowych używanych w samochodach służbowych oraz w siedzibie jego firmy handlowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy były one używane, czy nie. Wystarczy samo domniemanie, że tak mogło być.

Jest radio, więc należy się opłata

Pracownik poczty przeprowadził kontrolę w biurze Arkadiusza D. znajdującym się w tym samym budynku, co jego mieszkanie. W jej trakcie ustalił, że w lokalu znajdują się dwie wieże stereo, wyposażone w odbiorniki radiowe, a firma użytkuje osiem samochodów służbowych wyposażonych w sprawne radioodbiorniki.

Pracownik firmy uczestniczący w kontroli wyjaśnił, że radio w wieży jest używane od roku, a w samochodach – od sześciu miesięcy. Żadne nie było zarejestrowane na poczcie. Dlatego dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska nakazał rejestrację odbiorników radiofonicznych i ustalił karę w wysokości 1650 zł.

Arkadiusz D. odwołał się od tej decyzji do ministra administracji i cyfryzacji. W skardze podniósł, że zarejestrował sprzęt RTV na poczcie i posiada indywidualny numer identyfikacyjny, ale jako osoba prywatna. Mieszka bowiem w tym samym budynku, w którym znajduje się jego firma.

Dom to nie biuro

Minister nie podzielił jednak jego argumentacji i utrzymał decyzję dyrektora centrum w mocy. Zdaniem ministra opłacanie abonamentu dla gospodarstwa domowego nie jest tym samym co opłacanie abonamentu za odbiorniki użytkowane w firmie. Z protokołu kontroli wyraźnie wynika, że odbiorniki były używane w biurze, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a nie w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się pod tym samym adresem.

Arkadiusz D. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze podniósł, że poczta nie poinformowania go o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nałożono na niego też obowiązek rejestracji odbiorników oraz wymierzono karę, mimo że nie było żadnego dowodu potwierdzającego używanie niezarejestrowanych odbiorników radiowych.

WSA nie miał jednak wątpliwości. Skarga była niezasadna. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się też, że osoba, która posiada odbiornik RTV w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik.

Arkadiusz D. odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a sąd oddali jego skargę. ?Przypomniał, że o abonamencie orzekał Trybunał Konstytucyjny 9 września 2004 r. Uznał, że jest to przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne służące realizacji konstytucyjnych zadań państwa. Jest to więc danina publiczna.

Sygn. akt ??II GSK 1264/15

Odbiorniki RTV

Jakie obowiązki ?przewidują przepisy

* Posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego ma obowiązek zarejestrować go na poczcie (osobiście lub online) w ciągu 14 dni od nabycia. Następnie musi wnosić opłaty.

* ?Przedsiębiorca nie może się tłumaczyć, że nie ogląda telewizji albo nie słucha radia. Z abonamentu nie zwalnia płacenie za telewizję kablową lub satelitarną.

* Pracownicy poczty przeprowadzają kontrole w firmach. Jeśli stwierdzą, że ma niezarejestrowany odbiornik, mogą wymierzyć karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Kara może objąć pięć lat wstecz, dlatego bywa dotkliwa.

* ? Całoroczny abonament w 2016 r. i 2017 r. wynosi za radio 75,60 zł, a za radio i telewizję ? – 245,10 zł.