Rada Gminy Niemce dokonała zmiany podziału gminy na obwody głosowania. Z treści uchwały wynika, że przeprowadziła podział gminy na obwody głosowania, aktualizując jedynie podział nieruchomości przynależnych do dwóch okręgów wyborczych w jednej miejscowości.

Uchwałę unieważnił wojewoda lubelski, bo wprowadzona aktualizacja nie może jego zdaniem stanowić przesłanki dokonania zmian w podziale na stałe obwody głosowania.

Uchwała nie wypełnia przesłanek określonych w art. 421 § 1 kodeksu wyborczego, uprawniających organ stanowiący do wprowadzenia zmian w ustalonym wcześniej podziale gminy Niemce na okręgi wyborcze. Ustalenie obwodów głosowania ma charakter stały i może podlegać zmianie w ściśle określonych okolicznościach faktycznych wymienionych enumeratywnie w ustawie, tj. w razie zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania.

Wszelkie zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania z przyczyn innych niż wskazane w ustawie są niedopuszczalne i zakwalifikowane jako naruszające prawo w sposób istotny skutkują stwierdzeniem nieważności aktu zmieniającego – zauważył wojewoda.

Zdaniem organu nadzoru w tej konkretnej sprawie nie ma przesłanek prawnych dla podjęcia przez Radę Gminy Niemce uchwały w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania.

sygnatura akt: PN-II.4131.297.2014