W prze­szłość prze­nie­sie ich bli­sko 30 sta­rych fo­to­gra­fii, two­rzą­cych eks­po­zy­cję „Zbi­gniew Dłu­bak, Sta­dion '55".

Z ini­cja­ty­wy Fun­da­cji Ar­che­olo­gii Fo­to­gra­fii oraz Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry wy­ko­na­ne przez ar­ty­stę zdję­cia za­wi­sną w Kor­de­gar­dzie, przy­po­mi­na­jąc war­sza­wia­kom po­przed­ni­ka no­wo od­da­ne­go Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go. Wy­sta­wę moż­na od­wie­dzać od wtor­ku do nie­dzie­li w godz. 11 – 19.