Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma służyć wsparciu społecznemu, zawodowemu lub zdrowotnemu niepełnosprawnych. Jest to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Przychodami funduszu będą m.in. obowiązkowe składki (płatnicy składek będą uiszczać łącznie składki na Fundusz Pracy i fundusz solidarnościowy w wysokości 2,45 proc., przy czym z tej wpłaty zostanie wyodrębniona składka na fundusz solidarnościowy w wysokości 0,15 proc.) oraz danina solidarnościowa wprowadzona w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1.000.000 zł za rok podatkowy).

Czytaj także: Pomoc społeczna i wsparcie socjalne: co się zmieniło w 2018 r.

Środki funduszu będą przeznaczone m.in. na realizację programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia niepełnosprawnych. Programy mające na celu wsparcie niepełnosprawnych może przyjmować Rada Ministrów lub minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Zasadą jest, że realizacja tych programów będzie odbywać się w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert. Nabór wniosków będzie dokonywany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Podmioty te będą także zamieszczać na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

W stosunku do jednostek samorządu terytorialnego naboru wniosków będą jednak dokonywać wojewodowie, którzy będą sporządzać i przekazywać listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego bądź właściwemu ministrowi. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone w BIP właściwego wojewody. Będzie ono określać m.in.:

- rodzaj zadań, wysokość środków z funduszu przeznaczonych na realizację tych zadań,

- warunki przekazania środków i ich maksymalną wysokość dla danego podmiotu oraz

- termin i miejsce składania wniosków.

Wojewoda zamieści listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone, wraz z kwotą przyznanych środków z funduszu na swojej stronie w BIP. Samorządom, których wnioski zatwierdzono, środki z funduszu zostaną przekazywane przez wojewodę, na podstawie umowy. Samorządy, które otrzymały środki z funduszu, będą miały obowiązek sporządzenia i przekazania wojewodzie rozliczenia tych środków w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

W takich przypadkach organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności funduszu, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie bądź w nadmiernej wysokości będzie wojewoda.

podstawa prawna: ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (DzU z 2018 r. poz. 2192)