Student Uniwersytetu Jagiellońskiego zdał egzaminy i zaliczył wszystkie ćwiczenia, ale nie złożył w terminie pracy magisterskiej. Został więc skreślony z listy studentów.

Zwrócił się do prodziekana wydziału, by wpisano go na piąty rok. Ten odmówił, rektor także. Jak uzasadnił, Wydział Etnologii UJ nie prowadzi już jednolitych studiów magisterskich, lecz studia dwustopniowe.

Kontynuowanie jednolitych studiów magisterskich jest możliwe tylko na podstawie szczególnego przepisu. To art. 257 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Mówi on, że studenci jednolitych studiów magisterskich mogą je ukończyć w tym trybie albo przenieść się na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo – po spełnieniu wymagań z regulaminu studiów – na studia drugiego stopnia. Zastosowanie tego przepisu jest możliwe tylko wówczas, gdy osoba ma status studenta, a odwołujący się takiego statusu już nie posiada, bo decyzją dziekana został skreślony z listy studentów.

Sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oba wydały wyroki korzystne dla studenta.

– Rektor zapomniał, że to nie student jest dla uczelni, lecz na odwrót – uzasadniał sędzia Jan Paweł Tarno.

Decyzja w sprawie wznowienia jednolitych studiów magisterskich jest decyzją uznaniową, co nie oznacza, że władze uczelni mogą ją podejmować w sposób dowolny. W tej sprawie znajdzie zastosowanie art. 257 ust. 4 prawa o szkolnictwie wyższym. Do osób, które uzyskały absolutorium, zostały skreślone z listy studentów i ubiegają się o wznowienie studiów, należy stosować przepisy dotyczące studentów.

sygnatura akt: I OKS 2550/14