Panu Markowi skradziono z domku letniskowego kosiarkę oraz nowo zakupioną odzież do pracy na działce. W trakcie włamania doszło do uszkodzenia drzwi wejściowych. Złodziejom nie udało się ich otworzyć, dlatego wybili okno, żeby dostać się do środka. Straty i naprawa zniszczeń wyniosły łącznie 1700 zł.

Silny wiatr powalił drzewo, które upadło na domek letniskowy należący do pani Agnieszki, uszkadzając jego dach oraz obrywając rynnę. Naprawa zniszczeń kosztowała 2 tys. zł. Na wypadek takich zdarzeń warto ubezpieczyć dom letniskowy.

Jak wybrać ofertę

Ubezpieczenie domków letniskowych dostępne jest w większości towarzystw, które mają w ofercie polisy dla nieruchomości. Ubezpieczenie zawiera się na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa, które są wspólne dla różnych nieruchomości, a są to dokumenty długie i skomplikowane.

Zapisów dotyczących domów letniskowych trzeba szukać w różnych miejscach OWU. Trudno może być więc bez pomocy agenta zorientować się, jaką ochronę oferuje towarzystwo i jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

Nie każdy dom letniskowy można ubezpieczyć. W niektórych towarzystwach ochronie nie podlegają domy letniskowe na terenie ogródków działkowych oraz budynki, które nie mają fundamentów.

Najlepiej jest zabezpieczyć dom letniskowy od szkód spowodowanych zarówno zdarzeniami losowymi, jak i kradzieżą. W pierwszym przypadku wyjątkowo ważna jest ochrona od ognia i od zalania, gdyż to są najczęstsze przyczyny szkód.

Domek oraz przedmioty, które się w nim znajdują, powinny być prawidłowo zabezpieczone. W innym wypadku ubezpieczyciel będzie ponosić jedynie częściową odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie albo wcale jej nie poniesie. Zapisy w OWU precyzują, jakie zabezpieczenia są niezbędne.

Towarzystwa oferują polisy, które są dostępne odrębnie albo razem z ubezpieczeniem domu. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych nieruchomości, domek letniskowy można ubezpieczyć albo do ryzyk nazwanych, albo od wszystkich ryzyk – oprócz zdarzeń wymienionych w OWU. Ta druga opcja jest droższa, ale ochrona jest pełniejsza.

Suma ubezpieczenia jest określana w różny sposób: według wartości nowej (odtworzeniowej) albo rzeczywistej. Wartość nowa odpowiada kosztom przywrócenia mienia do poprzedniego stanu, a wartość rzeczywista to wartość nowa pomniejszona o zużycie techniczne danej nieruchomości. Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej jest więc bardziej opłacalne.

Wpływ na cenę ubezpieczenia ma przede wszystkim wartość samego mienia oraz wybrany zakres. Tutaj, analogicznie jak w innych przypadkach, klient za wyższą składkę otrzymuje lepszą ochronę. Znaczenie ma też położenie nieruchomości oraz historia szkód klienta.

Niektórzy ubezpieczyciele przy ustalaniu składki biorą pod uwagę, czy budynek jest z materiałów łatwopalnych czy też nie. W przypadku drewnianych domków bardziej opłacalne jest ubezpieczenie w towarzystwie, które tego czynnika nie bierze pod uwagę. Ubezpieczenie murowanego domu letniskowego pod Wyszkowem o wartości 150 tys. zł, położonego niedaleko rzeki, to wydatek rzędu 200–2000 zł, w zależności od towarzystwa i zakresu ochrony. Za polisę dla drewnianego domku na Podhalu o wartości 100 tys. zł zapłacimy rocznie 200–1300 zł.

W przypadku ubezpieczenia budynku na wypadek powodzi brane jest pod uwagę także usytuowanie nieruchomości, np. czy domek letniskowy jest położony na terenie podwyższonego bądź wysokiego ryzyka. Zdarza się, że towarzystwa odmawiają przyjęcia do ubezpieczenia obiektu, jeśli zbudowany jest na terenie, na którym w ciągu dziesięciu lat wystąpiły powodzie.

Na cenę polisy na wypadek włamania wpływa też rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Najlepsze polisy

Porównaliśmy ubezpieczenia domków letniskowych znajdujące się w ofercie towarzystw. Najlepszą ochronę można otrzymać w towarzystwach: Ergo Hestia, Uniqa i PZU.

Przy porównaniu ofert towarzystw wzięliśmy pod uwagę takie kryteria, jak: zakres ochrony, to, czy domek letniskowy można ubezpieczyć samodzielnie czy też jest to niemożliwe oraz według jakiej wartości ubezpiecza się domek: odtworzeniowej czy rzeczywistej, warunki, które musi spełniać domek, żeby można było objąć go ochroną, oraz ograniczenia odpowiedzialności. Ze względu na różnice w zakresie ochrony kryterium oceny nie stanowiła cena.

Ofertę Ergo Hestii wyróżnia to, że ochroną można objąć domki letniskowe na terenie ogródków działkowych i nie wymaga, żeby budynki miały fundamenty. Zakres ochrony jest szeroki i obejmuje także szkody zadaniowe, jeśli do zalania doszło przez otwarte okna i drzwi. Na cenę polisy nie ma wpływu to, z jakiego materiału obiekt został zbudowany.

Uniqa również oferuje ubezpieczenie domku letniskowego, które może być kupione oddzielnie albo łącznie z polisą dla domu albo mieszkania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną także domki położone na terenie ogródków działkowych i nie wymaga, żeby były zbudowane na fundamentach. Dom letniskowy do pięciu lat klient ubezpiecza według wartości nowej – bez zwyżki składki, do 15 lat – nowej, ale ze zwyżką składki, a starsze budynki – według wartości rzeczywistej. Dodatkową zaletą są jasne i zrozumiałe OWU.

W PZU, w wariancie polisy od wszystkich ryzyk, domki ubezpieczone są według wartości nowej, a ochrona obejmuje także szkody wyrządzone przez zwierzęta. Dom letniskowy może zostać ubezpieczony jako samodzielny przedmiot. ©?

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.skibinska@rp.pl