Materiał powstał we współpracy z PGNiG

Innowacyjność, która zmusza do nieustannego poszukiwania sposobów pozwalających pokonać własne ograniczenia, rutynę i utarte schematy, jest warunkiem rozwoju. Innowacje są zatem kluczem do wzrostu.

Zadaniem przedsiębiorstw, takich jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jest właściwe diagnozowanie wyzwań stojących przed koncernem i całą gospodarką, a równocześnie formułowanie właściwych odpowiedzi na wymagania, jakie stawia przed nami przyszłość.

Biometan i wodór – paliwa do przyszłości

Jednym z działań, zainicjowanych w kontekście dążenia państw europejskich w kierunku neutralności klimatycznej, jest strategiczny zwrot PGNiG, mający na celu rozwój źródeł zielonej energii i segmentu paliw alternatywnych. Unikalne w skali całego kraju doświadczenia i umiejętności, pozwalają firmie na realizację nowatorskich projektów w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji nowych odnawialnych paliw gazowych. Dokładnie zdiagnozowane problemy i wyzwania w rozwoju tych segmentów w Polsce pozwalają na podjęcie projektów, które umocnią lub zbudują kompetencje i pozycję Grupy Kapitałowej PGNiG w nowych obszarach – wytwarzania i wykorzystania biometanu oraz magazynowania i dystrybucji wodoru.

Inicjatywą uwalniającą potencjał innowacyjności spółki, ale i całej gospodarki, jest, uruchomiony rok temu, program wodorowy. Pozwolił on z jednej strony na identyfikację potrzeb, ważnych z punktu widzenia spodziewanego rozwoju tej kluczowej dla branży paliwowej i energetycznej technologii, ale i całego otoczenia biznesowego. Z drugiej – pozwolił na właściwą odpowiedź i start innowacyjnych przedsięwzięć. Właśnie takimi projektami są „InGrid – Power to Gas" oraz budowa badawczej kawerny solnej, przeznaczonej do magazynowania energii w postaci wodoru. Obydwa projekty jako pierwsze w Polsce, pozwolą prowadzić prace badawczo-rozwojowe na kompletnej instalacji typu Power to Gas. W pierwszym – od źródła odnawialnej energii w postaci paneli fotowoltaicznych do systemu zatłaczania wytworzonego wodoru do sieci dystrybucyjnej. Natomiast w drugim – badanie obejmie kawernę solną z pełną instalacją naziemną do zatłaczania i odbierania wodoru w dużej skali oraz współpracę z systemem energetycznym. Te zainicjowane przez PGNiG projekty umożliwią całej Grupie Kapitałowej, a w niedalekiej przyszłości – nowemu koncernowi multienergetycznemu – praktyczne przygotowanie się do przyszłej działalności operacyjnej w ramach powstającego rynku niskoemisyjnej energetyki.

Praktyczny wymiar ma również zainteresowanie Grupy Kapitałowej PGNiG stworzeniem możliwości do produkcji i wykorzystania biometanu w Polsce. Współpraca spółek w GK PGNiG i instytucji związanych z branżą, pozwoliła przyjąć standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci oraz ustalić warunki przyłączenia biometanowni i wzory umów dystrybucyjnych. Wszystko po to, aby zdynamizować rozwój tego sektora i zachęcić producentów rolnych do współpracy w rozwoju lokalnych biogazowni. W tej sprawie PGNiG współpracuje z ORLEN Południe. Szacuje się, że w ciągu dekady możliwe jest uruchomienie 1500–2000 biometanowni, co pozwoli na produkcję kilku miliardów metrów sześciennych „zielonego" gazu. Konieczne są przy tym kompleksowe zmiany prawne, które w krótkim czasie powinny umożliwić budowę znaczącej liczby instalacji biometanowych.

Rozwój sieci dystrybucji i rozbudowa łańcucha wartości to jeden z elementów. Drugim jest stworzenie podwalin instytucjonalnych pod budowę rynku biometanu w Polsce. Ważnym elementem, który z pewnością przyspiesza ten proces jest umowa podpisana przez PGNiG z Towarową Giełdą Energii w Warszawie. Celem współpracy obu podmiotów jest efektywne wykorzystanie wspólnego doświadczenia i potencjału w zbudowaniu rynku biometanu w Polsce. Dzięki kooperacji TGE i PGNiG możliwe będzie znaczne przyspieszenie w transformacji rynku energii w stronę zielonych technologii, w tym ugruntowania rynku paliw alternatywnych, takich jak biometan i wodór.

Tradycyjny biznes w nowoczesnym wydaniu

Ważne miejsce w działaniach podejmowanych przez grupę zajmuje dalsze wzmacnianie potencjału w obszarach pozyskiwania i wydobycia gazu ziemnego. Jest to niezwykle ważne w kontekście rozpoczętego procesu dekarbonizacji i przyspieszającej transformacji energetycznej. Modernizacja polskiej energetyki i ciepłownictwa będzie opierać się na wykorzystaniu paliwa przejściowego, jakim jest gaz ziemny. Stąd kluczowa rola Grupy Kapitałowej PGNiG – jej kompetencji, doświadczenia, a przede wszystkim otwartości na innowacyjność. Realizując własne projekty inwestycyjne, będzie wspierać pozostałych graczy na rynku, dostarczając im paliwo gazowe. Szczególnie istotną rolę może odegrać w bliskiej współpracy z PKN ORLEN, bieżącej oraz w ramach tworzącego się koncernu multienergetycznego i wykorzystania potencjału PGNiG w projektach gazowych, planowanych i realizowanych przez płocką spółkę, ale również Lotos, Energę czy np. Anwil.

Proces transformacji energetycznej z perspektywy PGNiG to nie tylko zmiana paliwa z węgla na gaz, np. w ciepłownictwie, i rozwój zielonych źródeł energii. To także wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa w obszarze technologii informatycznych. Cyfryzacja Grupy Kapitałowej i usprawnienie kluczowych procesów pozwolą lepiej zarządzać rozbudowującym się koncernem i w dłuższej perspektywie – osiągać lepsze efekty synergii w strukturze powstającego koncernu multienergetycznego. Realizowany w PGNiG program cyfryzacji ma w najbliższych latach pozwolić na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie takich nowoczesnych rozwiązań, jak sztuczna inteligencja, poszerzona bądź wirtualna rzeczywistość czy operacje na dużych ilościach danych, czyli big data. Bez tego trudno dziś mówić o innowacjach. Narzędzia cyfrowe umożliwiają dostęp do dodatkowych informacji, które posłużą w lepszym planowaniu procesów inwestycyjnych, określaniu kierunków rozwojowych i wzmacnianiu potencjału polskiego sektora paliwowego i energetycznego, nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale też w skali globalnej.

Fundamentalne znaczenie w rozwoju sektora upstream firmy ma jej najnowszy produkt, czyli program Smart Field. Zastosowanie sztucznej inteligencji i wykorzystanie chmury obliczeniowej umożliwią zdecydowane przyspieszenie prac analitycznych oraz symulacji różnych wariantów zagospodarowania złóż. Dzięki rozwinięciu tej inicjatywy możliwe będzie utrzymanie dalszego wzrostu krajowych zasobów ropy i gazu i skuteczne ich zagospodarowanie. Tym samym odpowiemy na potrzebę dalszego umacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i geopolitycznym. Projekt Smart Field umożliwi nam skuteczniejsze sczerpywanie gazu z posiadanych już złóż, dzięki temu zwiększymy nasze tzw. zasoby wydobywalne o ponad 7,3 mld m sześc. Pozwoli to na przedłużenie czasu eksploatacji złóż, a więc utrzymanie miejsc pracy i większe wpływy do budżetów samorządów. Dzięki temu rozwiązaniu zmaleją koszty pozyskiwania paliw i wydatnie ograniczony zostanie w procesie wydobycia niepożądany wpływ na środowisko naturalne. Również większość prac analitycznych i projektowych potrzebnych do eksploatacji zagranicznych koncesji, będzie realizowana w Polsce, przez polskich specjalistów.

PGNiG skraca drogę od „start" do „up"

Innowacyjność PGNiG rozwija nie tylko w ramach samego przedsiębiorstwa, ale również wspierając świat nauki i początkującego biznesu – buduje cały ekosystem firm zewnętrznych poprzez program akceleracyjny dla startupów, który prowadzi pod marką InnVento. W Grupie Kapitałowej PGNiG funkcjonuje też spółka PGNiG Ventures, która pełni rolę funduszu typu corporate venture capital. W ostatnim czasie objęła ona akcje ICsec, polskiego producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu, a także udziały firmy Enelion oferującej kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności. PGNiG współdziała też z zewnętrznymi akceleratorami, np. KTP ScaleUP prowadzonym przez Krakowski Park Technologiczny czy rzeszowskim IDEA Global HugeTech. Wspólnie z nimi poszukuje startupów dostarczających rozwiązań „pod zamówienie". Udział w programach akceleracyjnych pozwala firmie precyzować oczekiwania dotyczące poszukiwanych innowacji. Np. poprzez wsparcie projektu zgłoszonego przez startup TruBlu możliwe będzie automatyczne bilansowanie energii elektrycznej, pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych, co ma doprowadzić do znacznego zmniejszenia strat energii.

Wszystkie te inicjatywy będą stale rozwijane, a ich znaczenie może wzrosnąć po spodziewanym połączeniu z PKN ORLEN. Wówczas w ramach multienergetycznego koncernu możliwa będzie sprawniejsza wymiana doświadczeń, kompetencji, i wiedzy, a tym samym wykorzystanie już posiadanych informacji w rozwoju pozostałych części składowych grupy. Działania w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju realizowane przez PGNiG już dziś mają bezpośrednie przełożenie na unowocześnianie polskiej gospodarki. Wkrótce to oddziaływanie, w wyniku połączenia potencjałów kilku spółek w jednym koncernie, będzie znacznie większe i pozwoli na budowanie kompetencji w nowych obszarach działalności.