Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną. Jak podaje agencja zmiana oznaczenia ratingu na "CCC(d)" związana jest z zaprzestaniem płatności bieżących odsetek oraz kwot nominalnych wielu serii wymagalnych obligacji wyemitowanych przez spółkę, a także ze złożeniem w sądzie przez zarząd GetBack wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego.

Ponieważ zdarzenie to spełnia definicję niewypłacalności (zdarzenie typu "default") stosowaną przez agencję ratingową EuroRating, agencja zmieniła dotychczasowe dodatkowe oznaczenie ratingu nadanego spółce Getback z "selective default" (sd) na "default" – oznaczenie (d) przy poziomie ratingu.

Agencja zaznacza jednocześnie, że jej ratingi kredytowe nie są wyłącznie szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu ("probability of default"), lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności finansowych wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności.

Ponieważ agencja szacuje obecnie, że wskaźnik odzyskania wierzytelności ("recovery rate") dla obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany rating) nie będzie zerowy, pomimo uznania spółki GetBack jako niewypłacalnej ("defaulted"), obecny rating kredytowy "CCC(d)" (czwarty najniższy w 20-stopniowej skali ratingowej stosowanej przez EuroRating) nie został automatycznie obniżony do najniższego poziomu – "D".

Negatywna perspektywa ratingu wynika z oceny agencji, że istnieje wysoka niepewność odnośnie szacowanego wskaźnika odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany spółce GetBack ogólny rating dla emitenta).

EuroRating wskazuje, że GetBack nadal nie opublikował sprawozdania finansowego za 2017 rok (planowana na 30 kwietnia raportu rocznego została przez spółkę przesunięta ze względu na wskazywane przez zarząd „wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania"). Nie została także jak dotąd opublikowana opinia audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok. Brak jest również sprawozdania finansowego GetBack za I. kwartał 2018 r., które mogłoby przybliżyć aktualną sytuację finansową spółki.

Według dostępnych obecnie publicznie informacji, założenia planu naprawczego we wnioskowanym przez GetBack postępowaniu układowym nie zakładają dokapitalizowania spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy, lecz zamianę istotnej części zadłużenia z tytułu obligacji na nowe akcje spółki (przy relatywnie wysokiej cenie emisyjnej). Pozostała część zadłużenia finansowego miałaby natomiast zostać spłacona w gotówce w ciągu siedmiu lat.

EuroRating ocenia wstępnie, że w scenariuszu otwarcia postępowania układowego wskaźnik odzyskania wierzytelności (recovery rate) dla obligacji niezabezpieczonych kształtowałby się na „średnim lub niskim poziomie".

Agencja wskazuje jednak, że istnieje ryzyko, że na otwarcie postępowania układowego nie wyrazi zgody sąd, a nawet w przypadku otwarcia takiego postępowania nie jest pewne, czy układ zostanie zatwierdzony przez wierzycieli (problemem może bowiem okazać się m.in. bardzo duża ich liczba). EuroRating szacuje również, że w scenariuszu braku możliwości kontynuacji działalności spółki i wystąpienia upadłości likwidacyjnej wskaźnik recovery rate byłby niski lub bardzo niski.

Dodano, że negatywnie na bieżący poziom ratingu kredytowego dla GetBack mogłyby wpływać: brak zgody sądu na otwarcie wnioskowanego przez spółkę postępowania układowego; brak zgody wierzycieli na proponowany przez spółkę plan restrukturyzacji zadłużenia; ewentualne złożenie przez spółkę wniosku o upadłość likwidacyjną; a także ewentualne dalsze niekorzystne zmiany sytuacji finansowej spółki i/lub utrata wartości posianego przez nią majątku.

Pozytywny wpływ na nadany rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: ewentualne istotne dokapitalizowanie spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy; zawarcie przez GetBack układu z wierzycielami zakładającego wysoki lub co najmniej średni poziom odzyskania finansowych wierzytelności niezabezpieczonych; a także ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki i kontynuacja prowadzenia rentownej działalności operacyjnej.