Kara została nałożona za naruszenia w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r. Jak podkreśliła KNF naruszenia te w szczególności dotyczą: zawyżenie wartości portfeli wierzytelności i wyniku finansowego na skutek nieprawidłowej wyceny, brak odrębnej prezentacji istotnych pozycji odmiennych pod względem rodzaju lub funkcji w przychodach, niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności, nieujawnienie informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej emitenta , niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta, brak oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów nabytych w wyniku nabycia spółki EGB Investment , pomimo istnienia przesłanek utraty wartości, czego skutkiem było rozpoznanie wartości firmy z tytułu nabycia EGB Investment oraz wartości niematerialnej w postaci wartości relacji z Altus TFI SA w nieuzasadnionej wysokości.

Jak podkreślono w komunikacie „ naruszenia dokonane przez GetBack w związku z publikacją raportów okresowych były kluczowe z punktu widzenia odbiorców i znacząco wpłynęły na zmniejszenie wartości informacyjnej tych dokumentów. Komisja oceniła, że wszystkie zidentyfikowane naruszenia miały charakter rażący" - czytamy w uzasadnieniu.

Maksymalny wymiar kary za wspomniane naruszenia wynosi 5 mln zł albo równowartość 5 proc. całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 mln zł. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej podmiotu oraz okoliczności związanych z postępowaniem układowym, w tym z zabezpieczeniem interesu wierzycieli układowych spółki. Komisja może również wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w wysokości, o której mowa powyżej, albo zastosować obie sankcje łącznie. Jak podkreślono Komisja nie zastosowała jednak kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu, gdyż skutki wykluczenia dotknęłyby większości interesariuszy spółki. „Oznaczałoby to brak dostępności do informacji publikowanych na podstawie raportów bieżących i okresowych spółki, co w praktyce skutkowałoby brakiem na rynku jakichkolwiek informacji o GetBack pozwalających na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej w szczególności przez wierzycieli układowych Spółki (w dniu 6 czerwca 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zatwierdził zawarcie układu Spółki z wierzycielami; postanowienie o zatwierdzeniu układu nie jest prawomocne)" - czytamy w komunikacie Komisji.

Nadzór przypomina jednocześnie, że w przypadku naruszenia przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. W takim przypadku kara pieniężna wynosi maksymalnie 1 000 000 zł – w stosunku do członka zarządu oraz 100 000 zł – w stosunku do członka rady nadzorczej.