Zwiększenie się ujemnego salda wynikało ze wzrostu deficytu obrotów towarowych o 0,614 mld euro oraz powiększenia się ujemnego salda dochodów o 260 mln euro.

Jednocześnie zmniejszyło się dodatnie saldo transferów bieżących o 0,518 mld euro przy równoczesnym wzroście dodatniego salda usług o 0,202 mld euro. Saldo rachunku kapitałowego było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 1,636 mld euro.

Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 1,728 mld euro. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w I kw. 2011 wyniosła -2,0 proc.

Eksport towarów, w I kw. 2011 r., został oszacowany na poziomie 33,444 mld euro, a import 35,343 mld euro. W porównaniu z I kw. 2010 eksport zwiększył się o 5,047 mld euro, tj. o 17,8 proc. a import zwiększył się o 5,661 mld euro, tj. o 19,1 proc. Ujemne saldo towarów wyniosło 1,899 mld euro wobec deficytu 1,285 mld euro w I kw. 2010 r.

Złoty umocnił się do 3,9961 za euro po publikacji NBP dot. bilansu płatniczego