Realne dochody Polaków zmniejszyły się, a wydatki wzrosły

Choć mieliśmy więcej pieniędzy w nominale, to ich siła nabywcza była niższa niż przed rokiem. Dochody realnie zmniejszyły się, a wydatki – nieznacznie wzrosły.

Publikacja: 31.05.2023 14:56

Realne dochody Polaków zmniejszyły się, a wydatki wzrosły

Foto: Adobe Stock

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w rodzinach 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 proc. w skali roku, ale realnie niższy o 2,6 proc. Największy realny spadek dotyczył gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek (o 7,6 proc.), a najniższy pracowników (o 1,3 proc.).

Zaś przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych wynosiły 1475 zł i były wyższe nominalnie o 15,2 proc., a realnie o 0,7 proc. od wydatków z 2021 r. - GUS podał informację na temat sytuacji gospodarstw domowych w zeszłym roku i ich budżetów.

Wciąż duże są różnice pomiędzy przeciętnymi dochodami dla różnych grup społecznych. Najwyższe miały osoby pracujące na własny rachunek (poza rolnikami) - 2540 zł, a najniższe gospodarstwa domowe rencistów - 1809 zł. Emeryci dysponowali kwotą (2281 zł) o 30 zł wyższą niż pracownicy.

Czytaj więcej

Polska gospodarka skurczyła się. Inwestycje złagodziły zapaść

Najwięcej zaś wydawali: pracujący na własny rachunek (1641 zł na osobę), emeryci (1637 zł) oraz renciści (1521 zł). W przypadku budżetów pierwszych wydatki stanowiły niespełna 65 proc. Dla rencistów było to aż 84 proc. dochodów.

Najniższy udział wydatków w dochodach (49,4 proc.) i największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (1177 zł), podobnie jak w roku poprzednim, miały gospodarstwa domowe rolników. Analizy GUS zwrócili uwagę na to, iż udział wydatków w dochodach gospodarstw domowych wzrósł o 2,2 p. proc., do 65,6 proc. w ciągu roku, co wskazuje na mniejsze możliwości gromadzenia oszczędności w porównaniu z rokiem poprzednim, ale nadal pozostawał istotnie poniżej wartości z roku 2019 (ostatniego przed pandemią COVID-19).

Mniejsze nierówności w mieście, większe na wsi

Zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego (miary stopnia nierówności dochodowej) wyniosła 0,314 (0,318 na wsi i 0,304 w miastach) spadła w ciągu roku, znajduje się na poziomie sprzed dwóch lat. Przy czym nierówności wzrosły na wsi, a obniżyły się w miastach.

W większości rodzin w zeszłym roku dochód na osobę przekraczał 2000 zł, ale w ponad 41 proc. było to mniej pieniędzy. Co szesnaste gospodarstwo dysponowało dochodem od 4000 do 6000 zł na osobę (5,5 proc.), 6000 zł lub więcej na osobę miało 3,1 proc. gospodarstw domowych (2,2 proc. w 2021 r.).

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w grupie 20 proc. osób o najwyższych dochodach wyniósł 4475 zł i był 6,6 razy wyższy (w 2021 r. – 6,3 razy wyższy i wyniósł 4035 zł) od analogicznego dochodu 20 proc. osób uzyskujących najniższe dochody (do 2250 zł). Różnica w wydatkach pomiędzy osobami dysponującymi największymi budżetami domowymi i najmniejszymi była niższa, wyniosła 2,2 raza.

Struktura wydatków

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły, podobnie jak w latach poprzednich, najpoważniejszą część wydatków domowych (przeciętnie 26,7 proc.: od 23,5 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym, do 32,1 proc. w gospodarstwach rolników).

Drugą istotną pozycję w wydatkach stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Udział tego rodzaju wydatków w wydatkach ogółem wyniósł przeciętnie 19 proc.

Niespełna 10 proc. miesięcznych wydatków było przeznaczane na transport, 6 proc. na rekreacje i kulturę. Mniej (bo o ponad 5 proc) na zdrowie i wyposażenie mieszkań. Edukacja znalazła się na ostatnim miejscu w strukturze wydatków – 1,2 proc.

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w rodzinach 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 proc. w skali roku, ale realnie niższy o 2,6 proc. Największy realny spadek dotyczył gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek (o 7,6 proc.), a najniższy pracowników (o 1,3 proc.).

Zaś przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych wynosiły 1475 zł i były wyższe nominalnie o 15,2 proc., a realnie o 0,7 proc. od wydatków z 2021 r. - GUS podał informację na temat sytuacji gospodarstw domowych w zeszłym roku i ich budżetów.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
PKB Japonii skurczył się w pierwszym kwartale
Dane gospodarcze
Prognozy gospodarcze dla UE: wraca koniunktura, ale ryzyko pozostaje
Dane gospodarcze
Amerykańska inflacja już niestraszna inwestorom
Dane gospodarcze
Inflacja w USA nie sprawiła przykrej niespodzianki inwestorom
Dane gospodarcze
Prognozy gospodarcze dla UE: wraca koniunktura, ale ryzyko pozostaje
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?