W grudniu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 118,3 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 122,8 pkt w listopadzie. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 127,8 pkt w poprzednim miesiącu do 126,4 pkt w grudniu.

W grudniu po raz drugi w 2017 r. – a zarazem ostatni – oba główne wskaźniki indeksu uległy obniżeniu. Coraz wyraźniej zarysowuje się zapoczątkowane w październiku zachwianie dotychczasowego pozytywnego trendu. Spadek subindeksu oceny bieżącej był najgłębszy od września 2016 r., podczas gdy subindeks odnoszący się do oczekiwań na najbliższe półrocze obniżył się najbardziej od dwóch miesięcy. Zdecydowanie gorzej prezentują się tendencje zmiany oceny bieżącej koniunktury gospodarczej, podczas gdy wskaźnik o charakterze prognostycznym cechuje znacznie większa stabilność. Pozwala to przypuszczać, iż nie mamy do czynienia z trwałym pogorszeniem klimatu biznesowego, lecz obecne osłabienie optymizmu przedsiębiorców będzie przejściowe. Podkreślenia wymaga również fakt, iż wartości obu wskaźników utrzymują się powyżej granicy 100 pkt, co oznacza przewagę pozytywnych wskazań. Wzrósł ponadto odsetek firm deklarujących zwiększenie poziomu inwestycji (najwyżej od września 2017 r.) oraz zatrudnienia (najwyżej od października 2017 r.).

Największy optymizm panuje wśród firm z sektora przemysłowego i wydobywczego, podczas gdy najmniej optymistycznie oceniają sytuację przedsiębiorstwa budowlane. Przedsiębiorcy sygnalizują, że coraz poważniejszym wyzwaniem dla nich jest gwałtowny wzrost kosztów pracy oraz usług obcych związany z obecną sytuacją panującą na rynku pracy, a także towarzyszący temu wzrost kosztów materiałów. Jest to szczególnie odczuwane w budownictwie, gdzie powstała znacząca nierównowaga rynkowa, której przejawem jest niewystarczająca podaż w stosunku do wielkości popytu. Problemy w ocenie tej branży pogłębia również stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (około 19 tys. firm zatrudniających około 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu.