Strata operacyjna wyniosła 3,1 mld zł wobec 409,4 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,74 mld zł wobec 2 mld zł rok wcześniej.

- W ostatnich miesiącach 2015 roku nastąpił dalszy spadek cen węgla koksowego na świecie. Co znalazło odbicie w naszych wynikach finansowych za IV kwartał. Dotychczasowe działania oszczędnościowe i optymalizacyjne przynoszą efekty, jednak na naszą niekorzyść oddziałują niezmiennie drastycznie niskie poziomy benchmarków. Na raportowanym wyniku za ostatni kwartał ciążą również silnie niegotówkowe odpisy księgowe – wyjaśnił prezes JSW Tomasz Gawlik, cytowany w komunikacie.

Węglowa spółka dokonała odpisów na łączną kwotę ponad 2,8 mld zł. Jak informowała spółka, wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę bilansowej wartości aktywów trwałych w segmencie węgiel oraz koks w wysokości odpowiednio: 2 mld zł oraz 0,7 mld zł. Ponadto JSW dokonała odpisu w wysokości 0,1 mld zł z tytułu reklasyfikacji akcji zależnej Spółki Energetycznej Jastrzębie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

W całym 2015 r. spółka miała 3,14  mld zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 659,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 934,9 mln zł w porównaniu z 6 814,9 mln zł rok wcześniej.