Producent nawozów osiągnął w I kwartale dodatni wynik finansowy EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), który sięgnął 529,9 mln zł. Jak podkreśla zarząd spółki w sprawozdaniu finansowym, spółce udało się również zakończyć ten okres zyskiem netto, pomimo nieznacznie wyższego tempa wzrostu kosztów sprzedaży nad tempem wzrostu przychodów.

Wyniki sprzedaży produktów Grupy Azoty były determinowane przede wszystkim sytuacją rynkową w segmentach nawozów, chemii i tworzyw. Największy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowano w segmencie chemia oraz w segmencie nawozy (wzrost odpowiednio o 161,1 proc. i o 142,8 proc.). Bezpośrednią przyczyną wzrostu w tych segmentach było dołączenie do Grupy Azoty nowego podmiotu – Puław. Fuzja z puławskimi azotami wpłynęła na poszerzenie obszaru działalności grupy, zwiększając skalę produkcji, przychody i poszerzając ofertę produktową.

Władze spółki wśród czynników mających wpływ na wyniki wymienia także dużą zmienność kursu euro do dolara, mające bezpośrednie przełożenie na trendy zmienności kursu złotego do dolara i euro. Poza tym w minionym kwartale sytuacja na krajowym rynku rolnym przebiegała pod znakiem wysokich notowań cen zbóż, które mimo osiągnięcia w styczniu rekordowo wysokiego poziomu w dalszej części okresu uległy nieznacznym spadkom. Czynnikiem sprawczym obserwowanych korekt notowań były poprawiające się prognozy zbiorów zbóż na świecie w nadchodzącym sezonie.