Patentus opublikował raport za I półrocze 2013 roku, który wskazuje, że znacząco poprawiły się wyniki spółki dominującej oraz całej Grupy Kapitałowej. Spółka Patentus zanotowała przychody ze sprzedaży produktów i usług w kwocie 38 140 tys. zł, przy 29 403 tys. zł rok wcześniej, a więc wzrosły one o 29,7 proc. Zwiększył się także zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto, które wyniosły odpowiednio 3 853 tys. zł (wzrost r/r o 40,7 proc.) i 3 300 tys. zł (wzrost r/r o 31,6 proc.).

W I półroczu 2013 roku wzrosły także skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Patentus, w skład której wchodzą również Patentus Strefa oraz Montex. Wyniosły one 48 030 tys. zł, co przy 35 336 tys. zł w I półroczu 2012 roku oznacza 36 proc. wzrost. Natomiast skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej osiągnął 4 403 tys. zł, przy 2 260 tys. zł w analogicznym okresie roku 2012. Podobnie wzrósł zysk netto, który w raportowanym okresie zamknął się kwotą 3 613 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to jedynie 1 781 tys. zł.

- Pomimo wielu doniesień medialnych o pogarszającej się sytuacji sektora górniczego, Patentusowi udało się znacząco poprawić wyniki w I półroczu 2013 roku w stosunku do wartości osiągniętych rok wcześniej. W związku z tym bardzo pozytywnie oceniam sytuację zarówno spółki dominującej oraz całej Grupy i przewiduję jej dalszy rozwój. Także spółki zależne Patentus Strefa oraz Montex sukcesywnie zwiększają swój portfel zamówień i osiągają coraz lepsze wyniki – zauważa Józef Duda, prezes zarządu Patentus SA.

Tak znaczące wzrosty w zakresie wyników finansowych to efekt konsekwentnie realizowanej strategii mającej na celu dywersyfikację usług i produktów oferowanych przez spółki z Grupy oraz otwieranie się z ofertą na nowe branże. GK Patentus  utrzymuje stały, wysoki poziom zamówień. Niezmiennie prowadzona jest też polityka pozyskiwania finansowania zewnętrznego w postaci dofinansowań unijnych, jak również planowane jest znaczące zwiększenie eksportu produktów.

- Prowadzimy intensywne rozmowy z ewentualnymi nabywcami naszych produktów za granicami naszego kraju. Zależy nam, aby wkroczyć na nowe rynki zbytu i dywersyfikować oferowany przez nas asortyment produktów. Ostatnie rozmowy z potencjalnymi partnerami z Indii przebiegły bardzo obiecująco, tak więc sądzę, że pod koniec roku ewentualna współpraca może nabrać konkretnych kształtów - mówi Józef Duda.

Patentus dba o inwestycje w doskonalenie i innowacyjność produkcji oraz stałe poszerzanie oferty, tak aby dostarczać urządzenia i części do maszyn do różnych branż, nie tylko do górnictwa. W tym celu budowana jest nowa hala produkcyjna w Jankowicach, dzięki której Patentus rozbuduje ofertę o towary wysokomarżowe. Trwają już zaawansowane prace w ramach tej inwestycji, która ma zakończyć się z końcem bieżącego roku.